3030/04/2021

Stravenkový paušál: konec stravenek v Čechách?

Autor |30/04/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Téma stravenkového paušálu plní mediální prostor od ledna letošního roku v mnoha variacích. Než začnete ve firmě zavádět změny, přečtěte si, který způsob je pro vás výhodnější.
Co je stravenkový paušál
Pokud jako firma poskytujete svým zaměstnancům v rámci firemních benefitů příspěvek na stravování, máte od 1. ledna 2021 vedle stravenek také možnost vyplácet přímo peněžitý příspěvek, pro který […]

3030/04/2021

Meal voucher lump sum: end of meal vouchers in Czechia?

Autor |30/04/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

The issue of meal voucher lump sum has been filling newspaper pages since January of this year, under many guises. Before you start implementing changes in your company though, you should find out below about the most beneficial treatment available.
What is meal voucher lump sum
If, as a company, you provide meal-related contributions to your employees […]

1717/03/2021

Daně z příjmů fyzických osob a finanční podpora při pandemii

Autor |17/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Finanční podpora pro fyzické osoby vyplácená z veřejných prostředků a poskytovaná v rámci nouzového stavu při pandemii nabývala různých podob a byla poskytována na základě různých titulů. O to složitější je správné posouzení takové podpory z hlediska daňových dopadů.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Kompenzační bonus pro podnikatele je chápán jako daňový bonus na kompenzaci hospodářských následků v souvislosti s […]

1717/03/2021

Personal income taxes and the pandemic-related financial support

Autor |17/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Financial support paid to individuals from public sources provided during the pandemic emergency had many forms and was provided for various reasons, making it difficult to determine the corresponding tax treatment.

Compensation scheme for entrepreneurs

 Compensation scheme for entrepreneurs represents a tax bonus for dealing with economic consequences of the closing down of businesses and with prohibitions […]

909/03/2021

Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se prodlužují

Autor |09/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Z důvodu pandemické situace vydalo Ministerstvo Financí dne 9.3.2021 rozhodnutí o prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020.

Poplatníci, kteří chtějí podat daňové přiznání v listinné formě, tak mohou učinit až do 3.5.2021. Ve stejné lhůtě je daň splatná. V případě elektronického podání se termín posunuje na 1.6.2021. Pro […]

909/03/2021

Deadline for filing income tax return extended

Autor |09/03/2021|COVID-19, Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Due to the pandemic situation, the Ministry of Finance issued a decision on 9 March 2021 on waiver of sanctions for filing a late income tax return for 2020.

Taxpayers who want to file a tax return in a paper form can do so until 3 May 2021. The tax is payable within the same period. […]

707/02/2021

Naše cesta k digitalizaci

Autor |07/02/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

Vedení účetnictví v mnoha firmách aktuálně prodělává masivní přesun z papírů do světa digitálního. I nás v LERICE digitalizace účetních dokladů dostihla a připravili jsme proto pro vás krátké shrnutí našich postřehů a zkušeností. Článek můžete brát jako příjemné odreagování od světa daňových předpisů a nařízení, ale také jako vodítko při cestě za digitalizací a důkaz, že změn […]

707/02/2021

Our path towards digitalization

Autor |07/02/2021|Daň z příjmů / Income Tax, Ostatní / Other|0 Komentářů

The practice of keeping accounting books has been subject to a massive shift from reliance on paper form to the digital arena lately. Our own firm, LERIKA, has also been subject to this shift, and so we have decided to bring you a brief summary of our observations and experience. You can consider this article […]

606/02/2021

Dlouhodobý majetek a změny v odpisování

Autor |06/02/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Oblast dlouhodobého majetku a jeho daňové odpisování je jednou z důležitých změn schválených v rámci daňového balíčku účinného od 1.1.2021. Pozor, většinu těchto změn je možné aplikovat se zpětnou účinností již od 1.1.2020 (jde o tzv. dobrovolnou retroaktivitu) a proto mohou mít dopad již do účetnictví za rok 2020. Tento příspěvek si klade za cíl na tuto oblast upozornit.

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhé roky jsme byli zvyklí na to, […]

606/02/2021

Fixed assets and changes in depreciation

Autor |06/02/2021|Daň z příjmů / Income Tax|0 Komentářů

Fixed assets and its tax depreciation represent one of the important changes approved as part of the Tax Package in effect as of 1 January 2021. Bear in mind that the majority of these changes can be applied retroactively as of 1 January 2020 (i.e. voluntary retroactivity), which is why they can already impact 2020 […]