Podnikajícím fyzickým osobám a všem právnickým osobám byly postupně od 1. ledna 2023 zřízeny povinně datové schránky, pokud jimi tyto osoby ještě nedisponovaly. S tím potom souvisela mimo jiné povinnost podávat daňová přiznání elektronicky.

Řada daňových poplatníků zejména z řad fyzických osob ale tuto povinnost nezaznamenala a finanční správa tak evidovala zvýšený nárůst chybně podaných daňových přiznání, ať již co do způsobu podání (přiznání bylo podáno v listinné formě namísto elektronické), formátu podání (typicky ve formátu .pdf namísto .xml) nebo co do vlastní digitální struktury xml.

Při nedodržení způsobu, formátu nebo správné digitální struktury má správce daně poplatníka povinnost vyzvat k odstranění vad podání. Pokud poplatník výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, vyměří správce daně ze zákona pokutu, která činí 1.000 Kč.

Vzhledem k velkému množství nesprávně podaných daňových přiznání byla v rámci celé finanční správy zavedena dočasná tolerance výše popsaných vad podání.

Finanční úřady neuloží pokutu ve výši 1.000 Kč v případech, kdy daňový subjekt v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání nebo podal daňové přiznání v nesprávném formátu či struktuře.

Pokuta nebude uložena ani v případě, kdy daňový subjekt podá daňové přiznání elektronicky do 2. 6. 2023, ale nedodrží správný formát nebo strukturu. Tolerance se naopak nevztahuje na pokuty za opožděné podání.