Konsolidační balíček zavedl změny také do oblasti daně z nemovitých věcí, kdy dochází k jejímu celkovému plošnému zvýšení. Většina z těchto změn se uplatní již pro rok 2024, některé mají účinnost odloženou k 1. 1. 2025.

Pro určení daňové povinnosti k dani z nemovitých věcí je rozhodující stav vlastnictví k 1. lednu příslušného roku s tím, že daňové přiznání se podává na příslušný kalendářní rok do 31. ledna. Na tomto pravidlu se ani po novu nic nemění a ti poplatníci, kteří nově nabyli nebo naopak pozbyli nemovitosti v průběhu roku 2023, by měli proto vyřešit podání svého daňového přiznání do 31. ledna 2024.

Kromě těchto případů budou daňové přiznání k dani z nemovitých věcí povinni podat i někteří poplatníci, u kterých k žádným změnám ve vlastnictví v roce 2023 nedošlo, a to na základě změn zavedených konsolidačním balíčkem.

Kdo musí podat daňové přiznání do 31. ledna 2024

Garáže

Pokud jste majitelem garáže, která je v katastru nemovitostí evidovaná se způsobem využití garáž, zkontrolujte si, jak jste garáž uvedli v minulosti ve vašem daňovém přiznání. Pokud jste ji vykazovali například jako příslušenství k obytnému domu (I), nebo jako příslušenství k budově pro rodinnou rekreaci (K) či jako ostatní zdanitelnou stavbu (P), vzniká vám povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a garáž vykázat jako „garáž“ (pod novým písmenkem).

Je to z toho důvodu, že zákon po novu vymezuje garáž podle způsobu využití, který je evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu. Z nové definice garáže tedy plyne použití sazby pro garáž bez faktického využívání stavby jako garáže.

Kromě toho dochází u garáže i ke změně sazby z původních 8 Kč/m2 na 14,50 Kč/m2.

Podobně budou muset podat přiznání také ti majitelé garáží, kteří ji v minulosti přiznávali jako „garáž“, ale v katastru nemovitostí je uvedená s jiným způsobem využití než garáž. U garáží nezapsaných v katastru nemovitostí se nic nemění.

Stavební pozemky

Povinnost podat přiznání bude mít vlastník pozemku, pokud na pozemku staví budovu na základě stavebního povolení a dosud nepřiznal pozemek jako stavební. To zahrnuje i případy, kdy již existuje pravomocné stavební povolení, ale stavební práce dosud nezačaly.

Oproti dřívější právní úpravě došlo k vypuštění podmínky, že se musí jednat o pozemek dosud nezastavěný stavbou. Proto v případech, kdy má poplatník vydané pravomocné stavební povolení, mu vzniká povinnost podat daňové
přiznání na rok 2024, a to i když staví stavbu na pozemku, kde již jiná stavba stojí.

Jako plocha stavebního pozemku bude uvedena v přiznání zastavěná plocha budoucí stavby. Zbylou část pozemku by měl poplatník uvést v daňovém přiznání na dalším výpočtovém listu podle druhu pozemku uvedeného v katastru nemovitostí.

Uvedená povinnost může dopadat zejména na developery.

Zpevněné plochy

Konsolidační balíček zavedl změnu definice pozemku se zpevněnou plochou, které obecně spadají do vyšší daňové sazby.

Do konce roku 2023 se jako zpevněné plochy zdaňovaly pouze ty pozemky se zpevněnou plochou, které byly evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Po novu je tato podmínka z definice vypuštěná.

Pozemek se zpevněnou plochou je po novu každý pozemek, který je užíván k podnikání a jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce.  Zpevněnou plochou tak může být po novu např. i část pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako orná půda.

Pro určení, co spadá nebo nespadá charakterově pod zpevněnou plochu, se lze podle našeho názoru i nadále držet informace Finanční správy  k dani z nemovitých věcí od 1.1.2016:

Za zpevněnou plochu pozemku ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 (pozn.: od 1.1.2024 § 1a odst. 1 písm. o)  zákona o dani z nemovitých věcí proto nelze považovat plochu zpevněnou snadno rozebíratelným
povrchem bez nutnosti použití speciálních technologií (např. dlažba nebo panely uložené bez podloží nebo v podloží z písku, štěrku, škváry apod.), nebo zpevnění povrchu pozemku pouhým rozprostřením materiálu (škváry, drtě) na povrchu pozemku včetně jeho případného zhutnění.

Daňové přiznání budou proto muset podat všichni ti poplatníci, kteří mají ve svém majetku pozemek se zpevněnou plochou, který v minulosti jako zpevněnou plochu nepřiznávali.

Ubytovací služby

Povinnost podat daňové přiznání se dotkne také vlastníků obytných domů a bytů, pokud část těchto nemovitostí (např. jednu místnost v bytě) využívají k podnikání v oboru ubytování. Prostor určený k ubytování se bude po novu zdaňovat vyšší sazbou 3,50 Kč / m2. Zvýšení daně se vypočítá jako součin výměry podlahové plochy předmětné místnosti v m2 a 3,50 Kč.

Ilustrujme si to na příkladu převzatém z informace publikované na webu Finanční správy:

Pan Opršálek vlastní rodinný dům, ve kterém má dva apartmány (které ale nejsou dle katastru nemovitostí vymezeny jako jednotky), ve kterých poskytuje ubytování a s ním spojené služby turistům. Jelikož převažující část podlahové plochy rodinného domu je užívána pro jeho trvalé bydlení, na zdaňovací období roku 2023 přiznával rodinný dům se sazbou daně pro bydlení (v daňovém přiznání označeno jako „H“). Má pan Opršálek povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024?

Ano, pan Opršálek má povinnost podat ve lhůtě do 31. 1. 2024 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024, ve kterém uvede rodinný dům včetně zvýšení daně za příslušné m2 místností, kterými jsou tvořeny předmětné dva apartmány využívané k podnikání v oboru ubytování.

Pachty a nájmy

Po novu jsou poplatníky daně z pozemků uživatelé pozemků, kteří je mají pronajaty nebo propachtovány od Státního pozemkového úřadu nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mezi poplatníky se dále řadí i ti, kdo hospodaří na těchto pozemcích, ačkoli formálně nájemní nebo pachtovní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřenou nemají.

Obdobně to platí i pro uživatele staveb nebo jednotek, které neslouží k bydlení, včetně případu, kdy vlastník stavby nebo jednotky není znám.

Těmto poplatníkům vzniká po novu povinnost podat daňové přiznání.

Další případy

Mezi další případy staveb, u kterých bude potřeba podat daňové přiznání, patří přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodná tepelná zařízení podle energetického zákona. Oproti všem výše uvedeným případům se může po novu na vybrané stavby aplikovat osvobození o daně.

Naopak se ruší osvobození pozemků platné do konce roku 2023, které nejsou evidované v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, ačkoli jsou určeny podle lesního zákona k plnění funkcí lesa a nacházejí se na nich lesy hospodářské pod vlivem imisí.

Osvobození se budou od roku 2024 těšit pouze ty lesy, které se nacházejí pod vlivem imisí podle lesního zákona zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení, a zároveň je příslušný pozemek v katastru nemovitostí zapsán jako lesní pozemek.

Plošné zvýšení daně z nemovitostí

Kromě výše uvedených případů, kdy poplatníkům vznikne povinnost reagovat na změny podáním daňového přiznání k dani nemovitých věcí, zavádí konsolidační balíček plošné zvýšení daně z nemovitostí, které pocítí téměř všichni poplatníci.

V těchto ostatních případech nemají poplatníci povinnost podávat daňové přiznání.

Správce daně přepočítá daň podle nových sazeb či inflačním koeficientem z moci úřední a stanoví daň hromadným předpisným seznamem a informuje poplatníky o nové výši daně dle jimi zvoleného způsobu – e-mailem, datovou schránkou, poštovní poukázkou, eventuálně bude daň uhrazena prostřednictvím SIPO.

Půjde zejména o zvýšení daně z následujících důvodů:

  • sazby daně se zvyšují o cca 80 %
  • zavádí se tzv. inflační koeficient
  • budovy pro rodinnou rekreaci se po novu zdaňují podle svého zápisu v katastru nemovitostí (do konce roku 2023 se budovy pro rodinnou rekreaci zdaňovaly podle skutečného stavu využití, tedy mohly být i v nižší sazbě, pokud fakticky sloužily k trvalému bydlení)
  • zavádí se nové sazby daně pro ostatní plochy
  • rybníky sloužící k chovu ryb se naopak vyjímají z předmětu daně.

Osvobození

Za zmínku stojí také některá nová osvobození, která konsolidační balíček nově zavedl:

  • již výše zmíněné osvobození staveb přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodná tepelná zařízení podle energetického zákona,
  • pozemek, stavba nebo jednotka sloužící zařízením služby péče o dítě v dětské skupině,
  • pozemek, stavba nebo jednotka sloužící sociálním družstvům,
  • pozemek, který se nachází v národním parku a je zařazen do zóny přírodě blízké.

Osvobození se uplatňuje v daňovém přiznání, takže pokud poplatníkovi vznikne nárok na osvobození a bude chtít
osvobození uplatnit, musí podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024.

Pokud jste poplatníky daně z nemovitých věcí a nejste si jistí aplikací nových předpisů, obraťte se na nás, rádi Vám poradíme nebo vše zařídíme.