V sociálním pojištění se objevily díky konsolidačnímu balíčku poměrně významné novinky související s důchodovou reformou. Zdravotní pojištění se žádných zásadních změn nedočkalo.

Na výpočet nových minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění bude mít vliv i zvýšení průměrné mzdy, která  činí od ledna 2024 částku 43.967 Kč.

Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ

Hlavní činnost

Cílem změn, které přináší konsolidační balíček od roku 2024, je přiblížit odvodové zatížení OSVČ k odvodovému zatížení zaměstnanců, tak aby byla zajištěna důstojná výše starobních důchodů pro OSVČ.

Co nového konkrétně platí od 1.1.2024?

  • minimální roční vyměřovací základ pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost se zvyšuje ze současných 50 % daňového základu na 55 %,
  • minimální měsíční vyměřovací základ pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost se postupně zvýší z dosavadních 25 % průměrné mzdy na 40 % (30 % v roce 2024, 35 % v roce 2025 a od roku 2026 na 40 %),
  • vyčlenila se skupina tzv. nových OSVČ (tj. takové OSVČ, které budou hlavní samostatnou činnost zahajovat a které v uplynulých 20 letech samostatnou činnost nevykonávaly). U těchto OSVČ bude měsíční vyměřovací základ nejméně 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, a to po dobu prvních 3 kalendářních let od zahájení podnikání. Jde o formu podpory začínajících podnikatelů.
  • měsíční vyměřovací základ osoby pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 11 % průměrné mzdy,

Stávající OSVČ 

Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 30 % průměrné mzdy tj. 43.967Kč x 0,30 = 13.191 Kč

Minimální výše zálohy na sociální (důchodové) pojištění OSVČ od ledna 2024 činí 3.852 Kč.

Nové OSVČ

Měsíční vyměřovací základ nové osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy tj. 43.967Kč x 0,25 = 10.992 Kč

Minimální výše zálohy na sociální (důchodové) pojištění pro nové OSVČ od ledna 2024 činí 3.210 Kč.

Vedlejší činnost

Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, která se pro účely placení záloh považuje za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, činí nejméně 11 % průměrné mzdy tj. 43.967 x 0,11 = 4.837 Kč

Minimální výše zálohy na sociální pojištění OSVČ u vedlejší činnosti od ledna 2024 činí 1.413 Kč.

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce:

  • vykonávala zaměstnání,
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou,
  • byla nezaopatřeným dítětem dle zákona o důchodovém pojištění, tedy studentem, splňujícím podmínky soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání dle § 21 až § 23 zákona o důchodovém pojištění.

Rozhodná částka pro vedlejší OSVČ pro rok 2024, od které je OSVČ účastna pojištění: (2,4 x 40.638 Kč) x 1.0819 = 105.520 Kč.

Minimální pojistné na zdravotní pojištění OSVČ

Minimálním vyměřovacím základem pro účely zdravotního pojištění OSVČ se rozumí 12násobek 50 % průměrné mzdy. Měsíční minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění 2023:

50 % z 43.967 Kč = 21.983,50 Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění OSVČ od ledna 2024 činí 2.968 Kč.

Od kdy platit nové zálohy na zdravotní a sociální pojištění?

Tady došlo k další změně. Nová minimální záloha na zdravotní pojištění se dříve hradila od ledna, ale na sociální pojištění až po podání přehledu. Nově pokud podnikatel platí minimální zálohu, tak bude muset hradit nové zvýšené minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění už od ledna 2024.

V případě, že OSVČ platí vyšší než minimální zálohu (platnou pro rok 2024), změní se záloha až měsíc po podání přehledu OSVČ za rok 2023, tak jak tomu bylo doposud.

Splatnost záloh u zdravotního je vždy do osmého dne následujícího měsíce.  U sociálního pojištění je to konce měsíce, za který se záloha platí (tzn. že záloha na zdravotní pojištění za leden 2024 má splatnost 8.2.2024 a záloha na sociální pojištění má splatnost do 31.1.2024).

OSVČ 2024 – přehled záloh

Sociální pojištění Zdravotní pojištění
Hlavní činnost – stávající OSVČ 3 852 Kč 2 968 Kč
Hlavní činnost – nové OSVČ 3 210 Kč 2 968 Kč
Vedlejší činnost 1 413 Kč neplatí se