Na portálu VeKlep byl zveřejněn návrh zákona implementující v pořadí již osmou směrnici o mezinárodní spolupráci v oblasti daní – DAC 8. Směrnice se mimo jiné zabývá automatickou výměnou informací oznamovaných poskytovateli služeb s kryptoaktivy.

Automatická výměna informací představuje jeden z nástrojů mezinárodní spolupráce v oblasti daní. Při automatické výměně informací jsou daňovým orgánům jiného státu zasílány informace bez předchozí žádosti. Jedná se vždy o konkrétní, předem specifikovaný okruh informací.

DAC 8 zavádí povinnost poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy pravidelně jednou ročně oznamovat souhrnné informace týkající uživatelů kryptoaktiv a transakcí, které pro tyto uživatele provedli.

V současné době žádný právní předpis České republiky nezakotvuje povinnost oznamovat informace o uživatelích kryptoaktiv, ani následnou automatickou výměnu informací o nich. Příslušné informace může daňová správa získat pouze prostřednictvím individuální žádosti, případně prostřednictvím vyhledávací činnosti. To by se mělo po implementaci směrnice DAC 8 změnit.

Směrnice DAC 8  vymezuje:

(i)  povinnost poskytovatelům služeb s kryptoaktivy shromažďovat informace o uživatelích kryptoaktiv a jejich transakcích a oznamovat je správci daně,

(ii) informace, které budou předmětem oznamování a které budou dále předávány jinému státu finanční správou,

(iii) mechanismus, jak bude oznamovaní probíhat,

(iv) opatření pro případy neplnění povinností ze strany poskytovatelů služeb s kryptoaktivy.

Kdo bude oznamovat

Mezi povinné osoby – oznamovatele budou patřit osoby, které poskytují nebo zprostředkují pro své zákazníky především směnárenské služby mezi kryptoaktivy navzájem a/nebo mezi kryptoaktivy a oficiálními měnami.

Tyto osoby budou mít jednou ročně, vždy do 30. června, povinnost správci daně oznámit informace týkající se uživatelů kryptoaktiv a souhrnné informace o jejich transakcích s kryptoaktivy za dané období. Oznámení se bude činit elektronicky na Specializovaný finanční úřad.

Co se bude oznamovat

Oznamovat se budou směny mezi kryptoaktivy a kryptoaktivy a oficiálními měnami a další transfery kryptoaktiv z nebo na účet oznamované osoby. Další transfery zahrnují také maloobchod se zbožím a službami, kde jako úplata byly použity kryptoaktiva s hodnotou vyšší než 50 000 USD.

Oznamovaným uživatelem se rozumí uživatel kryptoaktiva, který je daňovým rezidentem členského státu EU (tj. včetně České republiky) nebo smluvního státu, a v případě právnických osob i skuteční majitelé těchto uživatelů, kteří jsou daňovými rezidenty členského státu nebo smluvního státu.

Oznamované informace budou zahrnovat identifikaci oznamovaných uživatelů (tj. jméno, adresa, daňové rezidenství, DIČ a v případě fyzické osoby dále místo a datum narození) a souhrnný objem jejích transakcí s kryptoaktivy za roční období rozdělený podle typu kryptoaktiv.

Informace o uživatelích, kteří nejsou tuzemskými daňovými rezidenty, předá česká daňová správa daňovým orgánům států jejich daňové rezidence.

Sankce

Za neplnění předepsaných povinností bude moci správce daně uložit povinným osobám pokutu až 1.500.000 Kč, v krajním případě bude moci zakázat poskytování služby související s kryptoaktivy.

Od kdy se bude oznamovat

Zákony by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2026.

Implementaci směrnice DAC 8 budeme i nadále sledovat a budeme Vás informovat o vývoji, který nás v této oblasti čeká.