Od ledna 2024 je možno využívat dlouhodobý investiční produkt (DIP) jako jeden z produktů, jak se zajistit na stáří. Většina poskytovatelů DIP se snaží nalákat klienty, aby si uzavřeli DIP například tím, že u tohoto produktu snižují poplatky na minimum. Pokud byste o uzavření DIP uvažovali, níže si v krátkosti shrneme hlavní specifika DIP:

 • Minimální doba spoření je 10 let alespoň do 60 let věku.
 • U DIPU, penzijního spoření, životního pojištění a pojištění dlouhodobé péče je maximální souhrnný odpočet daně za rok ve výši 48 000,- Kč. V případě, že zaměstnancům přispívá na DIP zaměstnavatel, bude u zaměstnance osvobozena částka v úhrnu 50 000,- Kč za rok.
 •  Na DIP se nevztahuje státní příspěvek, který dostáváte například u penzijního připojištění, proto u DIPU není stanovena minimální částka investice, od které je možno odečíst hrazené příspěvky od základu daně. Tuto nevýhodu DIP však kompenzuje možností vyššího zhodnocení a možností uplatnit si zaplacené příspěvky jako odpočet od základu daně.
 • Strukturu DIP Vám může buď nakonfigurovat banka nebo si ho může klient nakonfigurovat sám. Z obecného pohledu může v DIP být investiční produkt, zajišťovací derivát nebo bankovní produkt (spořící účet nebo termínovaný vklad). Jinými slovy je tak možné využít například akcie, ETF, podílové fondy, dluhopisy obchodované na burze, termínované vklady ale také hotovost.
 • Poskytovatelem DIP může být banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční společnost nebo samosprávný investiční fond. Poskytovatel může být i mimo ČR, pokud je schopen s klientem uzavřít smlouvu o DIPU a pokud bude zaregistrován u ČNB.
 • Výnosy z investic v rámci DIP se daní stejně jako jiné investice a platí u nich časový i hodnotový test.
 • V případě porušení podmínek (výběr finančních prostředků před uplynutím desetileté lhůty nebo před 60 rokem života) je povinností dodanit všechny uplatněné odpočty od základu daně za posledních 10 let v § 10. V případě, že poplatníkovi přispíval na DIP zaměstnavatel a došlo k porušení podmínek, realizuje poplatník příjem ze závislé činnosti rovnající se příspěvkům zaměstnavatele na DIP. Finanční prostředky z DIP lze vybrat bez jakékoliv sankce např. v případě, že se poplatník dostane do invalidity III. stupně. Dodaňování uplatněných odpočtů se nedotkne ani poplatníkovo dědice, kterému po úmrtí poplatníka připadnou prostředky z DIP.
 • Na rozdíl od doplňkového penzijního spoření (oprávněná osoba) nebo životního pojištění (osoba obmyšlená) nelze u DIP ustanovit osobu obmyšlenou, která by měla právo na výplatu naspořených finančních prostředků. V případě smrti poplatníka musí naspořené finanční prostředky projít standardním dědickým řízením.
 • Přechod mezi dvěma poskytovateli DIP je možný, aniž by se poplatníka týkalo dodanění. Finanční prostředky ovšem nesmí být převedeny na jiný produkt např. na životní pojištění. Převod bez sankcí je umožněn pouze v situaci, kdy se převede celé portfolio (nesmí být nic vyplaceno poplatníkovi). V rámci portfolia DIP může docházet k nákupům a prodejům jednotlivých instrumentů. Pro splnění podmínek nesmí být vyplaceny žádné finanční prostředky poplatníkovi. Poplatník může mít zároveň více účtů DIP.
 • Převod peněžních prostředků na DIP z jiného produktu (životní pojištění nebo např. penzijní připojištění) nelze bez sankce provést. Takovýto převod je chápán jako předčasný výběr peněžních prostředků a je spojen s dodaněním příspěvků v §10.
 • Desetiletá lhůta počíná běžet až od 1.1.2024. Jinými slovy, pokud by do DIPU byl převeden již existující produkt, který poplatník vlastnil několik let před převodem, nezapočítává se tato doba do předepsané desetileté lhůty.

V případě, že Vás problematika DIP zaujala, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.