Dne 31. ledna 2024 uplyne lhůta pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí v případě, že se jedná o příjmy ze zdrojů na území České republiky, které plátce daně vyplácí daňovým nerezidentům ČR a tento příjem je osvobozený od srážkové daně nebo nepodléhá zdanění, neboť to stanoví mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Jak se mění Oznámení v souvislosti s konsolidačním balíčkem?

Na základě změn v souvislosti s konsolidačním balíčkem již nevzniká povinnost oznamovat některé druhy příjmů. Mezi příjmy, které již plátce daně nemusí oznamovat, patří například osvobozené (nezdaněné) příjmy z užívání movité věci (nebo její části) umístěné na území ČR.

Oznámení i nadále podléhají příjmy z titulu licenčních poplatků, podílů na zisku, vypořádacích podílů a úroků. Jedná se například o dividendy, úroky, licenční poplatky nebo vypořádací podíly, které společnost se sídlem v ČR vyplácí své mateřské společnosti do zahraničí.

Osvobozené (nezdaněné) příjmy z titulu licenčních poplatků a podílů na zisku se nově oznamují bez ohledu na jejich hodnotu.

Osvobozené (nezdaněné) úroky se oznamují, pokud jejich hodnota přesáhne 300 tisíc Kč za kalendářní měsíc, přičemž částky se oznamují v souhrnné hodnotě za celý rok, ale zároveň jen za ty měsíce, ve kterých byl překročen limit 300 tisíc Kč. V případě, že hodnota vyplacených úroků v žádném měsíci nepřekročila hodnotu 300 tisíc Kč, nemá plátce příjmů povinnost takový příjem oznamovat.

Tyto změny mají zpětnou účinnost pro příjmy plynoucí do zahraničí, které byly vyplaceny nebo zaúčtovány již v roce 2023, pokud se tak plátce daně rozhodne (tato možnost je součástí přechodných ustanovení).

Lhůta pro podání Oznámení za rok 2023 uplyne dne 31. ledna 2024. Oznámení lze vyplnit a podat prostřednictvím daňového portálu finanční správynebo odeslat vyplněný formulář datovou schránkou.

Pokud vyplácíte příjmy do zahraničí a nejste si jistí, zda Vám vzniká povinnost vyplnit Oznámení, obraťte se na nás, rádi Vám poradíme nebo vše zařídíme.