Již dříve jsme vás v našem článku upozorňovali na povinnost oznámit správci daně podmíněně osvobozený příjem při prodeji nemovitosti.

Jak z názvu vyplývá, týká se to zejména příjmů z prodeje nemovitých věcí, které jsou osvobozené od daně z příjmů pod podmínkami. Těmito podmínkami dosud bylo to, že fyzická osoba použije přijaté peněžní prostředky k obstarání vlastní bytové potřeby a zároveň oznámí správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo.

Oznámení osvobozeného příjmu z prodeje nemovitosti se týká také fyzických osob, které nemají povinnost podat daňové přiznání a v roce 2023 získali příjem z prodeje nemovité věci, který chtějí osvobodit. Termín byl do 2. dubna 2024.

Pro osoby, které mají povinnost podat daňové přiznání, platí termín 2. května 2024 (respektive 1. července 2024, pokud daňové přiznání podává daňový poradce).

Oznámení osvobozeného příjmu správci daně v uvedené lhůtě bylo nutnou podmínkou pro aplikaci osvobození. Neoznámil-li poplatník správci daně získaný příjem, na osvobození ztrácel nárok a příjem z prodeje musel zdanit.

Poslanecká sněmovna dne 17. dubna 2024 schválila ve 3. čtením novelu zákona o daních z příjmů, která upřesňuje aplikaci osvobození při prodeji nemovitosti. Nově dochází ke zmírnění podmínek pro přiznání osvobození a to tak, že oznámení správci daně již nebude hmotněprávní podmínkou pro aplikaci osvobození. Pokud tedy poplatník daně nepodá oznámení správci daně ve stanovené lhůtě, zůstává mu nárok na osvobození příjmu z prodeje nemovitosti zachován a hrozí mu „pouze“ postih za porušení oznamovací povinnosti (pokuta).

Navrhovaná účinnost novely zákona je 1. července 2024, přičemž přechodná ustanovení umožňují i dřívější aplikaci novelovaného znění zákona.

Závěrem upozorňujeme, že i nadále platí, že získané peněžní prostředky musí být skutečně použity na obstarání vlastní bytové potřeby, a to nejdříve ve zdaňovacím období předcházejícím prodeji, nebo nejpozději do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího.

Pokud řešíte prodej nemovité věci za účelem pořízení jiné nemovitosti pro vlastní bydlení, můžete se na nás obrátit a my s Vámi možnost osvobození příjmu rádi projednáme.