Ministerstvo Financí ČR předložilo vládě návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (dále „ZDPH“), jejíž účinnost je plánována na 1. ledna následujícího roku. Některá ustanovení předloženého návrhu mají odloženou účinnost (červenec 2025 či později).

Novela ZDPH je velmi rozsáhlá (obsahuje 445 bodů měnících současnou zákonnou úpravu a rozsáhlou důvodovou zprávu) a vychází mj. z implementace příslušných předpisů Evropské Unie.

Co je obsahem navržené novely ZDPH, u níž je účinnost plánována na rok 2025?

Rozšíření režimu pro malé podniky (subjekty nepřekračující obrat) – Rozšíření o režim pro osoby z jiných států EU. Novela také stanoví, že plnění uskutečněné malým podnikem je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet daně.

DPH registrace – Zásadní změny v registračním řízení a v okamžiku DPH registrace (při překročení obratu 2 000 000 Kč – DPH registrace od 1.1. následujícího roku, při překročení obratu 2 536 500 Kč – DPH registrace ode dne následujícího po překročení obratu).

Plnění poskytovaná zaměstnancům a jejich osobám blízkým se slevou – Základem DPH bude cena obvyklá v případě, kdy zaměstnavatel dodává zaměstnanci nemovitou věc.

Zkrácení lhůty pro nárok na odpočet DPH – Nárok na odpočet DPH bude moci být uplatněn ve lhůtě 2 let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikl.

Nárok na odpočet DPH při DPH registraci – Rozšíření nároku na odpočet DPH u majetku, který je pořizován po delší dobu.

Oprava základu daně – Prodloužení lhůty pro opravu základu daně na 7 let. Nově bude stanoveno, že běh lhůty nebude přerušen po dobu soudního řízení. Plátce bude mít také povinnost provést opravu základu daně i po zrušení DPH registrace (pokud k ní dojde v sedmileté opravné lhůtě), tato oprava nebude mít vliv na koeficient dle § 76 ZDPH.

Nedobytné pohledávky – Rozšíření možnosti žádat o vrácení DPH u nedobytných pohledávek, v určitých případech bude oprava povinná.

Neuhrazené závazky – Dlužníkovi se stanoví povinnost vrátit odpočet DPH ze závazků, které jsou více jak 6 měsíců po splatnosti.

Nemovitosti

 • Snížená sazba DPH u staveb pro bydlení se bude odvíjet od zápisu v katastru nemovitostí,
 • Snížení procenta pro podstatnou změnu stavby na 30 %,
 • Změna vymezení stavebního pozemku,
 • Zdanění pouze prvního převodu dokončené nemovitosti ve lhůtě 2 let od jejího dokončení (dobrovolné zdanění dalších prodejů možné),
 • Zrušení konceptu „majetku vytvořeného vlastní činností“, stanovení rozsahu nároku u staveb pořizovaných v průběhu několika let,
 • Možnost uplatnit zdanění nájmu u plátce registrovanému v jiném státě EU (s výjimkou staveb pro bydlení).

 

Novela dále zasahuje do těchto oblastí:

 • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy bez přítomnosti účastníka (virtuální forma),
 • Identifikované osoby a jejich DPH registrace,
 • Zpřesnění podmínek pro uplatnění třístranného obchodu,
 • Zpřesnění údajů uváděných na daňovém dokladu (dopravní prostředek, třístranný obchod),
 • Vymezení údajů pro evidenci obchodního majetku,
 • Zavedení vyvratitelné právní fikce u ručení příjemce zdanitelného plnění,
 • Zdanění vybraných služeb dle skutečného užití a spotřeby,
 • Vyloučení osvobození u vybraných finančních služeb,
 • Zavedení možnosti vrácení zákazníkem bezdůvodně zaplacené DPH v případě, kdy DPH nemůže být vrácena dodavatelem,
 • Zrušení dvoumilionové limitace nároku na odpočet DPH u sportovních vozidel,
 • Úprava zdanění plnění poskytovaných po dobu delší než 12 měsíců,
 • Úprava zdanění letecké přepravy osob z / do EU v rámci cestovní služby,
 • Uplatnění sazeb DPH u rovnocenného a neoddělitelného zboží / služeb,
 • Reporting – vykazování plnění s místem plnění mimo ČR, nové tvrzení pro vrácení daně,
 • Další drobné změny.

Výše uvedené změny představují pouze návrh ze strany ministerstva financí, v rámci projednávání ve vládě a v následném legislativním procesu mohou být ustanovení navrhované novely zákona zásadně změněna. O možných úpravách v zákoně o DPH a stavu legislativního procesu Vás proto budeme nadále informovat.

V případě, že máte již nyní k novele zákona o DPH dotazy, neváhejte nás kontaktovat.