Novela zákona o daních z příjmů zavádí od 1. 1. 2024 možnost poplatníků rozhodnout se, zda budou zdaňovat nerealizované kursové rozdíly na roční bázi (v okamžiku zaúčtování) nebo až v okamžiku jejich realizace.​

​Nerealizované kursové rozdíly vznikají v okamžiku přecenění cizoměnových pohledávek a závazků k rozvahovému dni (tj. datu, ke kterému je sestavována účetní závěrka), účtují se na účty finančních nákladů a výnosů (563 a 663) a do základu daně standardně vstupují v období jejich zaúčtování.

Možnost zdaňovat nerealizované kursové rozdíly až v okamžiku jejich realizace může využít poplatník daně z příjmů, který

  1. je účetní jednotkou a vede podvojné účetnictví,
  2. není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  3. není v likvidaci,
  4. podá správci daně oznámení o vstupu do režimu vylučování kurzových rozdílů.

​Oznámení o vstupu do režimu vylučování kursových rozdílů​ nejpozději do 3 měsíců od prvního dne zdaňovacího období, ve kterém se poplatník rozhodne režim vylučování kursových rozdílů uplatňovat. ​

Termín pro oznámení o vstupu do tohoto režimu pro rok 2024 je 2. duben 2024.​

​​Režim nutné aplikovat na všechny nerealizované kursové rozdíly související s veškerým majetkem a závazky​. Účetnictví se nemění, tzn. všechny kursové rozdíly budou nadále účtovány prostřednictvím účtů finančních nákladů a výnosů. Ta část zaúčtovaných kursových rozdílů, která nebude realizovaná, bude v rámci daňového přiznání vyloučena z daňově uznatelných nákladů a zdanitelných výnosů. Do základu daně budou kursové rozdíly zahrnuty až v okamžiku jejich realizace (tj. např. úhrada pohledávky nebo závazku, odpis pohledávky apod.).

​Poplatník musí prokázat, že v rámci daňového přiznání vyloučil právě a pouze ty kursové rozdíly, které nebyly realizovány. Zároveň v okamžiku realizace musí prokázat, že veškeré kursové rozdíly související s daným majetkem nebo závazek byly v daňovém přiznání řádně zohledněny. Pro použití tohoto režimu je tedy nutná detailní evidence cizoměnových pohledávek a závazků a zaúčtovaných kursových rozdílů​

Minimální doba setrvání v režimu vylučování kursových rozdílů je dvě zdaňovací období po období, ve kterém bylo učiněno oznámení​. ​Výstup z režimu také podléhá oznámení. V okamžiku výstupu z režimu budou veškeré nerealizované kursové rozdíly jednorázově dodaněny.

Pokud byste potřebovali jakékoli další informace v této oblasti, obraťte se na nás, rádi vám je poskytneme.