Blíží se termín pro podání daňového přiznání 2. dubna 2024 pro ty osoby, které podávají  daňové přiznání v listinné formě. Stejná lhůta platí i pro osoby, které provedou podání přiznání elektronicky, avšak nejpozději 2. dubna 2024.

Od lhůty pro podání daňového přiznání se odvíjí termín, do kterého mají fyzické osoby povinnost oznámit správci daně příjmy osvobozené od daně z příjmů, pokud jejich výše přesáhla 5 mil. Kč.

Oznamované příjmy

Příjmy osvobozené od daně z příjmů se neuvádí do daňového přiznání. Pokud však fyzická osoba obdrží osvobozené příjmy převyšující 5 mil. Kč, je povinna oznámit tuto skutečnost správci daně. Výše příjmů se přitom posuzuje jednotlivě za každý příjem.

Oznamovací povinnost se vztahuje na příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmů podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona o daních z příjmů.

Výjimkou jsou příjmy, které si správce daně může zjistit z rejstříků nebo evidencí, do kterých má přístup, a které zveřejní na úřední desce.  V současnosti se jedná pouze o příjem z prodeje nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí. Např. nemovitosti nabyté v rámci dědického řízení ale oznámení podléhají.

Pokud osvobozený příjem, který podléhá oznamovací povinnosti, plyne do společného jmění manželů (SJM), postačí, aby oznámení vůči správci daně učinil jeden z nich.

Lhůta pro podání oznámení

Oznámení je třeba podat správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník příjmy obdržel.

Standardní lhůta pro podání oznámení za rok 2023 je 2. duben 2024. Pokud ale poplatník podá daňové přiznání za rok 2023 elektronicky po tomto datu, platí pro něj lhůta končící  2. května 2024. Pokud by přiznání podával daňový poradce, lhůta pro oznámení se prodlužuje do 1. července 2024.

Pozor na to, že povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech vzniká i těm, kdo nemají povinnost podat daňové přiznání. Půjde např. o zaměstnance, kterým provádí roční zúčtování daně zaměstnavatel, nebo o osoby – nepodnikatele bez zdanitelných příjmů. Pro tyto osoby platí rovněž termín pro podání oznámení 2. duben 2024.

Údaje uváděné v oznámení

V oznámení se uvádí:

  • výše příjmu
  • popis okolností nabytí příjmů 
  • datum, kdy příjem vznikl

Oznámení nemá předepsaný tiskopis. Finanční správa vydala pouze nepovinný vzor, který je možné použít.

Pozor na sankce

Poplatníkovi, který oznámení o osvobozených příjmech nepodá, hrozí relativně vysoké pokuty:

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván,
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Správce daně ale může tyto pokuty zcela nebo zčásti prominout, pokud lze ospravedlnit důvody, kvůli kterým k tomuto opomenutí došlo.

Pokud byste měli k této problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi vám s čímkoli pomůžeme.