Alena Kučerová

Alena Kučerová je zkušená daňová poradkyně, která působí ve společnosti LERIKA přes 10 let, členkou Komory daňových poradců ČR je od roku 2000. Její specializací je zdanění společností, daň z příjmů právnických osob a účetní poradentví. Alena Kučerová se účastnila řady projektů v oblasti fúzí a akvizic, due dilligence nebo projektů daňového poradentví zaměřeného na developery. ****************************************************************************************************************************************************************************** Alena Kučerová is an experienced tax advisor working for LERIKA for over 10 years. Alena Kučerová has been a member of the Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic since 2000. She specializes in corporate taxation, corporate income tax and accounting consulting. Alena Kučerová has participated in a number of projects of mergers and acquisitions, due diligence or tax consulting projects focused on developers.
3131/10/2023

Omezení osvobození prodeje cenných papírů a podílů

Autor |31/10/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů po časového testu 3 roky a příjmy z prodeje podílu v obchodní korporaci po uplynutí časového testu 5 let.

Konsolidační balíček tato osvobození neruší, ale limituje celkové osvobození těchto příjmů částkou 40.000.000 Kč kumulativně na jednoho poplatníka za zdaňovací období.

Účinnost tohoto ustanovení je […]

2727/10/2023

Nerealizované kurzové rozdíly

Autor |27/10/2023|Daň z příjmů|0 Komentářů

Součástí konsolidačního balíčku je i možnost poplatníků rozhodnout se, zda budou zdaňovat nerealizované kursové rozdíly na roční bázi (v okamžiku zaúčtování) nebo až v okamžiku realizace.

Tato možnost platí pro poplatníky, kteří jsou účetní jednotkou účtující v soustavě podvojného účetnictví, nejsou v likvidaci a nebylo proti nim zahájeno insolvenční řízení.

Zároveň musí poplatníci podat správci daně oznámení o vstupu do […]

2424/03/2023

Dodanění závislé činnosti u osoby, která není formálním zaměstnavatelem

Autor |24/03/2023|Daň z příjmů, Sociální pojištění, Správa daní|0 Komentářů

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) řešil kasační stížnost 10 Afs 61/2022 mezi společností (právnickou osobou) a Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) ve věci zdanění finanční motivace pro zaměstnance za prodej zboží určité značky, pokud odměny poskytuje nikoli zaměstnavatel ve smyslu pracovněprávních předpisů, ale jiná osoba.

Podstatou sporu byl bonusový program, který společnost poskytovala prodavačům […]

1313/01/2023

DAC 7 – nová oznamovací povinnost

Autor |13/01/2023|Daň z příjmů, DPH, Ostatní|0 Komentářů

Od 1. ledna 2023 je účinná novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterým je implementována směrnice Rady EU o správní spolupráci v oblasti dan9, tzv. DAC. Poslední novela tohoto zákona je známá jako DAC 7.

Novela reaguje na podnikání prostřednictvím digitálních platforem (webových stránek). V současnosti orgány daňové správy členských států EU nemají dostatečné informace, aby […]

1919/12/2022

Vybíráme z daňového balíčku 2023 – kontrolní hlášení

Autor |19/12/2022|DPH|0 Komentářů

Daňový balíček účinný od 1. 1. 2023 přináší několik změn vztahujících se k dani z přidané hodnoty. V našem článku jsme Vás již informovali o zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH z částky 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Ve vztahu k DPH však daňový balíček přináší i několik změn týkajících se kontrolního hlášení. Formulář kontrolního hlášení ani způsob […]

707/03/2022

Oznámení o osvobozených příjmech

Autor |07/03/2022|Daň z příjmů|0 Komentářů

Od roku 2015 stanovuje zákon o daních z příjmů fyzickým osobám povinnost oznámit příjmy osvobozené od daně z příjmů, pokud jejich výše přesáhla 5 mil. Kč.
Oznamované příjmy
Příjmy osvobozené od daně z příjmů se neuvádí do daňového přiznání. Pokud však fyzická osoba obdrží osvobozené příjmy převyšující 5 mil. Kč, je povinna oznámit tuto skutečnost správci daně. […]

1717/01/2022

OSS – oprava základu daně

Autor |17/01/2022|DPH|0 Komentářů

Režim jednoho správního místa (OSS)
Společnosti registrované do OSS, které mohou odvádět DPH prostřednictvím jednoho vybraného místa do všech států EU, budou do konce ledna 2022 podávat daňové přiznání.

Některé společnosti přihlášené do OSS se možná již setkaly s problematikou, jak v rámci daňového přiznání v režimu OSS vykazovat opravy základu daně podle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani […]

404/01/2022

Sleva na dani z titulu zastavených exekucí

Autor |04/01/2022|Daň z příjmů|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sleva na dani z titulu zastavených exekucí

Od 1.1.2022 nabývá účinnosti novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Tato novela s sebou přináší i změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, do něhož byla přidána nová sleva na dani z titulu zastavené exekuce.

Dle novely exekučního zákona jsou exekutoři povinni, aby do 3 měsíců od nabytí […]

2929/09/2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Autor |29/09/2020|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

Ke dni 26. 9. 2020 došlo na základě zákona č. 386/2020 Sb. ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Daňová povinnost se tímto zákonem ruší pro všechna nabytí, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31. března 2020 nebo později. Poplatníci přitom měli povinnost podat daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru […]

2929/09/2020

Abolition of real estate transfer tax

Autor |29/09/2020|Daň z příjmů, Ostatní|0 Komentářů

On 25 September 2020, the Act No. 386/2020 Coll. abolished real estate transfer tax. Under this Act, real estate transfer tax is abolished for all transfer transfers of real estate for which the deadline to file the tax return elapsed on 31 March 2020 or later. Under the old law, taxpayers were required to file […]