Od roku 2015 stanovuje zákon o daních z příjmů fyzickým osobám povinnost oznámit příjmy osvobozené od daně z příjmů, pokud jejich výše přesáhla 5 mil. Kč.

Oznamované příjmy

Příjmy osvobozené od daně z příjmů se neuvádí do daňového přiznání. Pokud však fyzická osoba obdrží osvobozené příjmy převyšující 5 mil. Kč, je povinna oznámit tuto skutečnost správci daně. Výše příjmů se přitom posuzuje jednotlivě za každý příjem.

Oznamovací povinnost se vztahuje na příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmů podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona o daních z příjmů.

Výjimkou jsou příjmy, které si správce daně může zjistit z rejstříků nebo evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce. Fyzické osoby tak nemusí oznamovat například osvobozené příjmy z prodeje nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí, protože tuto informaci si správce daně může zjistit samostatně.

Lhůta pro podání oznámení

Oznámení je třeba podat správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník příjmy obdržel.

Standardní lhůta pro podání oznámení za rok 2021 je tedy 1. duben 2022. Pokud ale má poplatník povinnost podat daňové přiznání za rok 2021 a toto přiznání bude podáno v elektronické podobě, lhůta končí  2. května 2022. Pokud by přiznání podával daňový poradce, lhůta pro oznámení se prodlužuje do 1. července 2022.

Údaje uváděné v oznámení

V oznámení je nutné uvést:

  • výši příjmu
  • popis okolností nabytí příjmů 
  • datum, kdy příjem vznikl

Oznámení nemá předepsaný tiskopis. Ministerstvo financí vydalo pouze nepovinný vzor, který je možné použít.

Možné sankce za nepodání oznámení

Poplatníkovi, který oznámení o osvobozených příjmech nepodá, hrozí relativně vysoké pokuty:

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván,
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Správce daně ale může tyto pokuty zcela nebo zčásti prominout, pokud lze ospravedlnit důvody, kvůli kterým k tomuto opomenutí došlo.

Pokud byste měli k této problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi vám s čímkoli pomůžeme.