V souvislosti s podporou Ukrajiny předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona v oblasti daní z příjmů, který reaguje na válečný konflikt na území Ukrajiny. Vládní návrh je k dispozici na veřejné části eKlepu a zahrnuje zejména změny v následujících oblastech:

  • Maximální výše darů, kterou si budou moci fyzické i právnické osoby odečíst při splnění dalších podmínek od svého základu daně za rok 2022 (u právnických osob za zdaňovací období/hospodářský rok končící nejpozději k 28. 2. 2023), se zvyšuje na celkovou úhrnnou výši 30 % základu daně. Bez této nové úpravy by to bylo pouze 15 % u fyzických osob a 10 % u právnických osob.
  • Od základu daně se budou moci dále odečíst dary poskytnuté Ukrajině, jejím územně-správním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm nacházejícím se na území Ukrajiny, a to za splnění ostatních stávajících podmínek pro daňový odečet týkajících se účelu daru a příjemce. Podle dosavadní právní úpravy lze totiž od základu daně odčítat pouze dary poskytnuté osobám, jejichž bydliště nebo sídlo se nachází na území České republiky, členského státu Evropské Unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.
  • Navrhuje se, aby byly odčitatelné rovněž dary poskytnuté za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina, tedy např. poskytnutí vojenského materiálu.
  • Zcela revoluční myšlenkou je návrh, že nepeněžité dary poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině v souvislosti s ozbrojeným konfliktem budou moci být chápány jako daňově uznatelný náklad. V takovém případě už ale nebude umožněn jejich další odečet od základu daně. Tato úprava myslí na poplatníky, jejich základ daně je příliš nízký pro daňový odečet darů nebo kteří případně realizují daňovou ztrátu.
  • Vládní návrh dále umožňuje, aby si poskytnuté dary odečítaly od svého základu daně fyzické osoby – daňoví rezidenti Ukrajiny, pokud doloží, že příjmy ze zdrojů České republiky tvoří 90 % jejich zdanitelných příjmů. Touto úpravou staví vládní návrh daňové rezidenty Ukrajiny do stejné pozice jako daňové rezidenty jiných členských států Evropské Unie.
  • Od daně z příjmů se dále osvobozují dary poskynuté na podporu obranného úsilí státu Ukrajina. Osvobození se uplatňuje z pohledu příjemce, tedy z pohledu Ukrajiny jako státu, jejích územně-správních celků a osob se sídlem nebo bydlištěm nacházejícím se na území Ukrajiny. Toto osvobození není až tolik samozřejmé, jak by se jednomu mohlo zdát. Za stávající absence tohoto osvobození totiž podléhají dary poskytnuté na podporu obranných aktivity Ukrajiny 15%-ní srážkové dani, za jejíž odvedení je zodpovědný poskytovatel daru (§ 22 odst. 1 písm. g) bod 14 ve spojení s § 36 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů), a to i po zohlednění Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Ukrajinou (Čl. 13).  Vládní návrh naštěstí počítá s tím, že se zákon a tedy i předmětné osvobození bude aplikovat se zpětnou účinností.

Vládní návrh zákona obsahuje řadu dalších zajímavých změn. Jeho legislativní cestu budeme sledovat a v případě, že byste měli dotazy k jednotlivým oblastem změn, se na nás kdykoli obraťte.

Naše poradenství týkající se pomoci Ukrajině poskytujeme zdarma.