S postupujícím vojenským konfliktem na Ukrajině zveřejnila finanční správa na svých internetových stránkách informace o dopadech poskytování darů souvisejících se současnou vlnou solidarity na podporu Ukrajiny na daň z přidané hodnoty. U plátce DPH může docházet k následujícím situacím:

1. poskytnutí finančních darů

Poskytnutí finančních darů (a to jak hotovostně, tak bezhotovostně) není předmětem daně z přidané hodnoty a v DPH přiznání se neuvádí.

2. poskytnutí hmotných darů

Při poskytování hmotných darů je zapotřebí sledovat účel, za jakým bylo darované zboží nakoupeno.

Pokud plátce nakoupil zboží za účelem darování, a nikoliv pro svoji ekonomickou činnost, nemá nárok na odpočet daně. Bezúplatné přenechání hmotného daru není v tomto případě předmětem daně z přidané hodnoty a v daňovém přiznání k DPH se neuvádí.

Další možnou situací je, pokud darované zboží bylo nakoupeno pro ekonomickou činnost a plátce při jeho pořízení uplatnil nárok na odpočet daně. Zde je stěžejní sledovat, jaké osobě bylo zboží darováno.

a) Dar byl dodán v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která jej v rámci své humanitární činnosti odešle nebo přepraví na Ukrajinu: Takovéto poskytnutí daru je osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. V DPH přiznání bude takovéto plnění vykázáno na řádku 26, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41. K prokázání splnění podmínek pro osvobození je možno použít například prohlášení humanitární organizace o vývozu zboží na Ukrajinu v rámci dobročinných účelů.

b) Dar byl poskytnut v tuzemsku jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci: V tomto případě je plátce povinen uplatnit daň na výstupu dle § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5 zákona o DPH. V DPH přiznání se dodání takovéhoto zboží vykazuje na řádku 1 nebo 2, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

c) Dar byl poskytnut přímo osobám na Ukrajině: V tomto případě plátce uplatní opět daň na výstupu dle § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5 zákona o DPH. V DPH přiznání se takovéto plnění objeví na řádcích 1 nebo 2 a nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

3. prodej zboží plátcem DPH humanitární nebo dobročinné organizaci

V případě prodeje zboží plátcem DPH některé z humanitárních či dobročinných organizací, která jej v rámci své ekonomické činnosti odešle nebo přepraví na Ukrajinu, je takové dodání zboží osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. V daňovém přiznání se takovéto dodání zboží vykáže na ř. 26, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41. Pro splnění podmínek pro osvobození lze opět využít výše zmíněné prohlášení humanitární organizace o vývozu zboží na Ukrajinu v rámci dobročinných účelů.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.