Konsolidační balíček přinesl na první pohled nenápadnou změnu v určení tzv. čistého obratu účetní jednotky. O této definice se odvozuje například povinnost ověření účetní závěrky auditorem či kategorie účetní jednotky. Zprostředkovaně se tak od ní odvíjí i termín, do kterého má společnost povinnost podat své roční daňové přiznání k dani z příjmů.

Definice čistého obratu

Zatímco před konsolidačním balíčkem byl čistý obrat definován jako výnosy snížené o prodejní slevy, nově od 1. 1. 2024 zahrnuje čistý obrat pouze výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb. Pro účely určení čistého obratu se výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb rozumí výnosy, na kterých je založen obchodní model účetní jednotky.

V závislosti na obchodním modelu mohou z čistého obratu vypadnout zejména účty účtových skupin 64 a 66. Může se tedy snadno stát, že aniž by se změnilo fungování účetní jednotky, její čistý obrat se díky změně definice sníží. Je ale potřeba dodat, že při určení zahrnutelných výnosů se bude přihlížet zejména k odvětví a trhu, na kterém účetní jednotka působí a k podstatě činnosti účetní jednotky, tj. že pokud budou do hlavní činnosti společnosti spadat i některé další výnosové účty třídy 64x a 66x, tak je bude potřeba do čistého obratu také zahrnout.

Kategorizace účetní jednotky

Výše čistého obratu je jedním z faktorů určujících kategorii (velikost) účetní jednotky. Kategorie účetní jednotky následně ovlivňuje její povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Pokud jde tedy o vykázání čistého obratu ve výkazu zisku a ztráty, v souladu s přechodnými ustanoveními novelizované vyhlášky č. 500/2002 Sb., se v případě účetních období započatých před 1. 1. 2024 nová definice čistého obratu NEPOUŽIJE. V účetní závěrce k 31. 12. 2024 bude tedy ve výkazu zisku a ztráty vykázán čistý obrat za běžné účetní období podle nové definice čistého obratu a za srovnávací účetní období, tj. k 31. 12. 2023 bude čistý obrat vykázán podle původní definice. Pro posouzení splnění kritérií se bude porovnávat obrat za rok 2023 dle staré metodologie a obrat za rok 2024 dle nové, tj. obrat za rok 2023 se bude počítat dle stávajících pravidel, a tudíž se výše uvedené kritérium pro určení povinnosti auditu změní až za účetní rok 2024.

Tato změna tedy zásadně ovlivní povinnost účetní jednotky nechat kontrolovat své výkazy auditorem. Jedním z kritérií pro povinný audit je právě čistý obrat a překročení limitu 80 mil. Kč za dvě po sobě následující účetní období. Jelikož stanovením obratu po novele dojde obecně ke snížení čistého obratu (z důvodu zahrnutí pouze části výnosů), spousta účetních jednotek již kritéria pro povinný audit splňovat nebudou.

Zároveň lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob pro povinně auditované společnosti je obecně šest měsíců po konci jejich zdaňovacího období. Změna definice čistého obratu, na základě které, mohou některé účetní jednotky vypadnout z povinnosti auditu jejich účetní závěrky, může mít dopad i na lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob již za zdaňovací období 2024.

Doporučujeme se proto zamyslet a následně zkontrolovat, zda s koncem zdaňovacího období započatého po 1. 1. 2024  nedošlo u účetní jednotky ke změně v povinnosti auditu účetní závěrky, a tudíž i změně lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob.

V případě, že máte dotazy k uvedené změně, rádi Vám je zodpovíme.