V tomto článku bychom se rádi vrátili k celkem nenápadné změně obsažené ve schváleném konsolidačním balíčku s účinností od 1.1.2024. Tato změna se týká omezení uplatňování mimořádných odpisů dle § 30a ZDP. O tom, jak mimořádné odpisy fungují, jsme vás informovali v našem článku zde. V praxi se mimořádné odpisy staly hojně využívaným nástrojem daňové optimalizace.

0d 1.1.2024 však mají poplatníci daně možnost využít mimořádné odpisy pouze u bezemisních vozidel. Pojem bezemisní vozidlo je definováno v novém § 21b odst. 7 ZDP a rozumí se jím silniční motorové vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jiné silniční motorové vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2.

Hybridní vozidla tedy tuto podmínku nesplňují a od 1.1.2024 u nich nelze mimořádný odpis uplatnit. U bezemisních vozidel budou mimořádné odpisy počítány stejným způsobem, jako dosud pro majetek zařazený do 2. odpisové odpisy, tj. poplatník (první odpisovatel), může odepsat vozidlo bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců. Odpisy jsou měsíční, přičemž za prvních 12 měsíců může poplatník uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců poplatník uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku. Prozatím jsou mimořádné odpisy omezeny na bezemisní vozidla, která jsou pořízena od 1.1.2024 do 31.12.2028.

Na hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 u kterého poplatník uplatňoval mimořádné odpisy, se použije § 30a ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To stejné platí pro technické zhodnocení tohoto hmotného majetku.

Závěrem je nutné připomenout, že mimořádné odpisy jsou pro poplatníka daně možností, nikoliv povinností. Pokud se poplatník daně rozhodne, může i bezemisní vozidlo zařadit do odpisové skupiny a zvolit rovnoměrné, nebo zrychlené odpisování.

V případě, že si nejste jistí při uplatňování mimořádných odpisů nebo máte jakékoliv jiné dotazy ke konsolidačnímu balíčku, neváhejte nás kontaktovat.