Dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů po časového testu 3 roky a příjmy z prodeje podílu v obchodní korporaci po uplynutí časového testu 5 let.

Konsolidační balíček tato osvobození neruší, ale limituje celkové osvobození těchto příjmů částkou 40.000.000 Kč kumulativně na jednoho poplatníka za zdaňovací období.

Účinnost tohoto ustanovení je posunuta až na 1. ledna 2025, ale vztahuje se na všechny prodeje uskutečněné po tomto datu bez ohledu na datum nabytí cenného papíru nebo podílu.

Zároveň ale novela umožňuje u příjmů z prodeje cenných papírů a obchodních podílů, které poplatník nabyl před 1. lednem 2025 a které překročí stanovený limit pro osvobození 40 mil. Kč, uplatnit jako daňový výdaj tržní hodnotu cenných papírů a obchodních podílů, kterou měly k 31. prosinci 2024, namísto jejich původní historické daňové nabývací ceny.

Pokud byste potřebovali jakékoli další informace v této oblasti, obraťte se na nás, rádi vám je poskytneme.