S blížícím se koncem března si někteří poplatníci kladou otázku, jaké jsou aktuální termíny pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 a zdali i na ně se vztahuje povinnost podat daňové přiznání v elektronické podobě. V následujícím článku si blíže tuto problematiku představíme.

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob se podávají nejpozději do tří, čtyř nebo šesti měsíců po skončení zdaňovacího období. Pro zdaňovací období roku 2022 se jedná o následující termíny:

3. dubna 2023: Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2022.

3. května 2023: Je-li přiznání podáno elektronicky po 3. dubnu 2023.

3. července 2023: Předkládá-li daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, event. pokud má právnická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Pokud daňové přiznání podá daňový poradce před 3.4.2023, platí pro toto podání lhůta 3.4.2023 a nikoliv prodloužená lhůta 3.7.2023.

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky

V souvislosti s povinně zřízenými datovými schránkami pro všechny OSVČ od 1.1.2023 se pojí také povinnost podávat daňová přiznání v elektronické podobě. Tato povinnost má nicméně několik specifik a výjimek. K této problematice nedávno zveřejnila finanční správa na svých webových stránkách informaci, která poplatníkům přináší odpověď na otázku, zdali se i na ně  vztahuje povinnost podat formulářové podání výhradně elektronicky. Klíčová je odpověď na následující 4 otázky.

 1. Byl poplatník k 1. 1. 2023 podnikající fyzickou osobou (OSVČ)?
  • Za podnikající fyzickou osobu se považuje osoba, která byla k 1.1.2023 zapsána v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku. Může se jednat nejenom o osoby s aktivním živnostenským oprávněním, ale také o osoby, které měly k tomuto datu provozování živnosti přerušeno. Takovýmto osobám byla od roku 2023 zřízena datová schránka ze zákona.
 2. Měl poplatník v roce 2022, tedy v období, za které podává daňové přiznání, příjmy ze samostatné činnosti uvedené na ř. 37 daňového přiznání?
  • Pro kladnou odpověď na tuto otázku postačí, když byly příjmy dosahovány pouze po část roku, tj. např. v situaci, kdy byla samostatná výdělečná činnost v průběhu roku 2022 přerušena, ale ještě před přerušením bylo dosaženo zdanitelných příjmů.
  • Pokud poplatník podává daňové přiznání, ale uvádí v něm jen jiné druhy příjmů než příjmy ze samostatné činnosti (např. příjmy z nájmu, z obchodování s cennými papíry nebo jinými finančními instrumenty, příjmy ze zaměstnání apod.), nová povinnost podat daňové přiznání elektronicky se na něj nevztahuje.
 1. Měl poplatník v okamžiku podání daňového přiznání v roce 2023 nově ze zákona zřízenou datovou schránku?
  • Tato otázka cílí na situaci, kdy poplatník stihl podat daňové přiznání na FÚ ještě před tím, než mu Ministerstvo vnitra zřídilo datovou schránku ze zákona. Datové schránky byly od 1. 1. 2023 zřizovány všem podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1. 1. 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku postupně, přičemž poslední datové schránky byly zřízeny až v polovině března.
  • Na tomto místě je potřeba ještě upozornit na skutečnost, že pokud měla podnikající fyzická osoba zřízenu datovou schránku před 1. 1. 2023 na svoji žádost dobrovolně, s účinností od 1. 1. 2023 se tato datová schránka stala schránkou zřízenou ze zákona. Povinnost podávat formulářová podání výhradně elektronicky se tedy na takovéto osoby také vztahuje.
 1. Pokud byla datová schránka takto ze zákona zřízena, byla k datu podání daňového přiznání také zpřístupněna?
  • Ke zpřístupnění datové schránky standardně dochází při prvním přihlášení pomocí přístupových údajů, které byly poplatníkům distribuovány prostřednictvím České pošty. Pokud si ovšem dotyčná osoba zásilku do 10 dnů od uložení nevyzvedne, přístupové údaje se považují za doručené.
  • Po doručení přístupových údajů má dotyčná osoba 15 dní na to, aby se do datové schránky sama přihlásila. Tímto krokem dojde ke zpřístupnění datové schránky. Pokud tak neučiní, dochází po 15 dnech od doručení přístupových údajů k fikci zpřístupnění datové schránky.

Jestliže jste si v okamžiku, kdy podáváte daňové přiznání, na všechny čtyři otázky odpověděli ANO, povinnost podat daňové přiznání elektronicky se na Vás vztahuje.

Pokud se Vás týká povinnost podat přiznání k dani z příjmů a nejste si jistí, jak nyní postupovat, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám s tím pomůžeme.