Po první a druhé vlně milostivého léta představila vláda návrh zákona, který cílí na oddlužení fyzických osob v oblasti daňových nedoplatků. Návrh zákona se aktuálně nachází v poslanecké sněmovně a jeho cílem je podpořit motivaci daňových dlužníků k mimořádné úhradě daně a zároveň vytvořit příležitost pro jednorázové snížení objemu dluhů jednotlivců.  Navrhované opatření má formu daňové amnestie.

Na co se bude „daňová amnestie“ vztahovat

Mimořádné odpuštění se bude vztahovat na příslušenství daně, nikoli na daň (jistinu) samotnou.  Bude zahrnovat úrok z prodlení, úrok z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně a náklady řízení včetně exekučních nákladů. Podmínkou odpuštění  příslušenství daně bude uhrazení jistiny, ke které se váže určené příslušenství, tedy vlastní daně.

Aby se zamezilo spekulativnímu chování daňových dlužníků, bude se daňová amnestie vztahovat pouze to příslušenství, které se váže k dani, které vznikla před datem 22. září 2022, tedy před tím, než byl návrh zákona předložen do vlády.

Zároveň se stanovuje tzv. rozhodného období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023, do jehož konce musí dojít k úhradě jistiny, tedy dlužné daně (přičemž bude akceptována i úhrada jistiny v minulosti). To bude společně s žádostí dlužníka podmínkou pro aplikaci odpuštění. Žádost dlužníka o odpuštění bude muset být rovněž podaná do 30. listopadu 2023.

Bagatelní nedoplatky

Kromě výše uvedeného opatření předpokládá návrh zákona i mimořádný zánik tzv. bagatelních nedoplatků na dani i na příslušenství, které se již bude týkat jak fyzických tak i právnických osob.

Bagatelním nedoplatkem bude jednotlivý nedoplatek nedosahující výše 200 Kč. V případě daně z nemovitých věcí bude tento limit činit 30 Kč. V případě, že bude mít dlužník více bagatelních nedoplatků, bude podmínkou jejich zániku to, že součet těchto nedoplatků u jednoho správce daně nesmí překročit 1 000 Kč.

K zániku nedoplatků v tomto případě dojde ex lege bez žádosti, dnem nabytí účinnosti zákona.

Účinnost zákona

Návrh zákona se aktuálně nachází v Poslanecké sněmovně a předpokládá se, že nabude účinnosti 1. července 2023.

Legislativní posun na tomto poli pro Vás budeme nadále monitorovat. V případě jakýchkoli dotazů nás, prosím, kdykoli kontaktujte.