Daň z neočekávaných zisků (dále také „WFT“ podle anglického windfall tax) je speciálním způsobem zdanění, který míří na „neočekávané zisky“ vybraných společností. Patří mezi ně společnosti podnikající v oblasti výroby a obchodu s elektřinou a plynem, působící v sektoru bankovnictví, v sektoru těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů.

V našem článku uvádíme základní informace k dani z neočekávaných zisků a upozorňujeme na kroky, které v souvislosti s ní musí učinit poplatníci daně (některé je potřeba učinit již v průběhu roku 2023!).

Kdo je poplatníkem WFT?

Jak již bylo zmíněno výše, poplatníky daně z neočekávaných zisků jsou poplatníci daně z příjmů právnických osob, kteří vykonávají tzv. rozhodné činnosti (specifikováno zákonem na základě NACE kódů). Patří mezi ně společnosti s významnou činností v oblastech výroby a obchodu s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů.

Povinnost platit daň z neočekávaných zisků mají mít tyto subjekty:

 • Banky, které měly za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 rozhodné příjmy pro daň z neočekávaných zisků ve výši alespoň 6 mld. Kč,
 • Subjekty působící v petrochemii, koksárenství a těžbě fosilních paliv, které mají příjmy z rozhodných činností ve výši aspoň 50 mil. Kč, a současně u nich rozhodné příjmy z těchto činností tvořily v prvním účetním období skončeném od 1. ledna 2021 alespoň 25 % jejich čistého obratu,
 • Ostatní subjekty, které
  • samy mají rozhodné příjmy pro WFT ve výši alespoň 50 mil. Kč a zároveň jsou součástí skupiny podniků s neočekávanými zisky (skupiny podniků podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při správě daní) a úhrn rozhodných příjmů pro WFT všech členů této skupiny za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 dosáhl 2 mld. Kč,
  • měly rozhodné příjmy pro WFT alespoň ve výši 2 mld. Kč za první účetní období skončené od 1. ledna 2021.

Jak určit „rozhodné příjmy“ pro WFT?

Rozhodnými příjmy jsou

 • příjmy plynoucí z rozhodných činností (s výjimkou příjmů ze zdrojů v zahraničí, které podle mezinárodní smlouvy mohou být zdaněny v zahraničí), pokud je poplatník daňovým rezidentem České republiky, a
 • příjmy z rozhodných činností ze zdrojů na území České republiky (s výjimkou těch příjmů, které podle mezinárodní smlouvy nemohou být zdaněny v České republice), pokud je poplatník daňovým nerezidentem.

Do rozhodných příjmů se nezapočítávají příjmy z výroby, přenosu a rozvodu elektřiny s výjimkou kombinované výroby elektřiny a tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla menším než 4,4 (kód NACE 35.1), a příjmy z výroby plynu; rozvodu plynných paliv prostřednictvím sítí (kód NACE 35.2), pokud poplatník elektřinu nebo plyn dodal jinému poplatníkovi, který je součástí stejné skupiny podniků, pro jeho vlastní spotřebu.

Jaké je období pro uplatnění WFT?

Daň z neočekávaných zisků bude uplatňována ve zdaňovacích obdobích, nebo obdobích, za které se podává daňové přiznání, které alespoň částečně spadají do let 2023 až 2025.

 Jaká je sazba daně?

Sazba daně z neočekávaných zisků činí 60 %.

Daň se vypočte jako součin základu daně z neočekávaných zisků zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně pro tento základ daně. Na daň z neočekávaných zisků nelze uplatnit slevu na dani.

Základ daně poplatníků daně z neočekávaných zisků tak bude podroben zdanění v celkové výši 79 %, tj.:

 • standardní daní z příjmů právnických osob ve výši 19 %; a
 • dani z neočekávaných zisků ve výši 60 %.

Jak se stanoví základ daně u WFT?

Základ daně z neočekávaných zisků je tvořen rozdílem mezi

 • srovnávaným základem daně a
 • aritmetickým průměrem upravených srovnávacích základů daně.

Pokud je tento rozdíl záporný, základ daně z neočekávaných zisků je nulový a daň se nehradí.

Srovnávaný základ daně je základ daně před uplatněním položek snižujících základ daně a položek odčitatelných od základu daně nebo daňová ztráta (ř. 200 daňového přiznání) zjištěná v těch měsících zdaňovacího období, které spadají do let 2023 až 2025. Do srovnávaného základu daně se nezahrnují příjmy ze zdrojů v zahraničí, které podle mezinárodní smlouvy mohou být zdaněny v zahraničí, a s nimi související výdaje.

Srovnávací základ daně je základ daně před uplatněním položek snižujících základ daně a položek odčitatelných od základu daně nebo daňová ztráta za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započatá od 1. ledna 2018 a skončená do 31. prosince 2021. Pokud měl poplatník v tomto období různě dlouhá zdaňovací období, upraví se srovnávací základ daně tak, aby jeho hodnota odpovídala délce období vypočteného srovnávaného základu daně.

V dalším kroku je stanoven upravený srovnávací základ daně, a to tak, že se srovnávací základ daně zvýší o 20 %, což je podle zákonodárce výše očekávaného růstu obchodních aktivit poplatníka. V posledním kroku je stanoven prostý aritmetický průměr srovnávacích základů daně.

V případě, že je poplatník WFT členem pouze jedné skupiny podniků s neočekávanými zisky, dovoluje mu legislativa možnost přesunu průměrů upravených srovnávacích základů daně na jiného poplatníka v rámci této skupiny podniků. Pro tento přesun jsou zákonem stanoveny konkrétní podmínky.

Jaké má poplatník povinnosti v roce 2023, pokud se ho WFT týká?

Subjekt, kterého se daň z neočekávaných zisků týká, má povinnost oznámit správci daně prostřednictvím k tomu určeného formuláře, hodnotu fiktivní hodnoty daně z neočekávaných zisků za poslední zdaňovací období skončené před 1. lednem 2023 (zpravidla za zdaňovací období roku 2022). V oznámení subjekt uvede hodnotu fiktivní daně z neočekávaných zisků spočítanou z hodnot zdaňovacího období roku 2022, tj. hodnotu daně, kterou by byl povinen uhradit, kdyby se za zdaňovací období roku 2022 daň z neočekávaných zisků platila.

Oznámení je nutno správci daně podat spolu s podávaným přiznání za rok 2022, nejpozději však do 3. července 2023.

Na základě údajů uvedených v oznámení, stanoví správce daně hodnotu záloh na daň z neočekávaných zisků. První záloha WFT bude splatná k 15. září 2023.

 

V případě dotazů k problematice daně z neočekávaných zisků nás neváhejte kontaktovat. V současné době jsou na straně daňové správy dokončovány všechny potřebné kroky pro realizaci procesu nového zdanění (metodika, formuláře apod.). O dalším vývoji ve věci tohoto specifického způsobu zdanění Vás budeme informovat.