Hranice pro aplikaci sazby daně 23 %

Sazba daně z příjmů fyzických osob zůstává nadále 15 % a 23 % základu daně. Konsolidační balíček však snižuje hranici pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů. Dosud se sazba daně  23 % aplikovala pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy, po novu to bude pouze 36násobek. Pro ilustraci si můžeme uvést částky, které byly platné v minulých letech – pro rok 2022 činil 48násobek průměrné mzdy částku 1.867.728 Kč. Pro rok 2023 byla nařízením vlády stanovena částka 1.935.552 Kč.

Od 1.1.2024 bude 23% sazba daně z příjmů aplikována na základ daně poplatníka, který za zdaňovací období přesáhne částku 1.582.812 Kč. Prakticky tak dojde ke zvýšení počtu fyzických osob, kterých se bude zdanění vyšší sazbou daně týkat.

Omezení slevy na manželku, zrušení slevy na studenta a zrušení školkovného

Konsolidační balíček zachovává možnost uplatnění slevy na dani ve výši 24.840 Kč na manžela / manželku žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč. Nově se však zavádí podmínka, že společně s manželem / manželkou žije ve společně hospodařící domácnosti také vyživované dítě poplatníka, které nedovršilo věku 3 let.

Od 1.1.2024 se dále ruší tzv. školkovné, tj. sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení odpovídající výši vynaložených výdajů do výše minimální mzdy.

Poslední zrušenou slevou je sleva na studenta u poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem (tj. do věku 26 let, respektive 28 let u doktorského studia). Nejedná se tedy o daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti (tzv. „sleva na dítě“). Toto daňové zvýhodnění zůstává i po 1.1.2024 nadále v platnosti.

Osvobození ostatních příjmů v § 10

U ostatních příjmů, které jsou zdaňovány v § 10, dochází od 1.1.2024 ke zvýšení limitu pro jejich osvobození. Například příležitostné bezúplatné příjmy (dary) byly dosud osvobozeny od daně z příjmů, pokud jejich výše nepřekročila částku 15 tis. Kč za zdaňovací období. Pro osvobození příležitostných činností, příležitostného nájmu nemovitých věcí a příjmů ze zemědělské výroby platil limit pro osvobození 30 tis. Kč.

Nově bude tento limit pro osvobození 50 tis. Kč.

Za ostatní příjem se od 1.1.2024 bude nově považovat také kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně (pokud se nejedná o účet zahrnutý v obchodním majetku poplatníka). Tento příjem může být ponížen o související výdaje, což je v tomto případě také kursová ztráta při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně.

Hranice pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a obchodních podílů

Od 1.1.2024 se nijak nemění časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů (3 roky), ani časový test pro osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci (5 let).

Nově však konsolidační balíček zavádí omezení v podobě maximálního limitu pro osvobození těchto příjmů ve výši 40 mil. Kč ve zdaňovacím období.

DPH

Pro osoby samostatně výdělečné činné budou důležité také části konsolidačního balíčku týkající se DPH. O změnách při uplatnění nároku na odpočet DPH při nákupu osobních automobilů jsme již informovali v našem článku zde.