Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. října 2023 návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů s předpokládanou účinností od 1. ledna 2024 do Senátu. Novela zákona o daních z příjmů obsažená v konsolidačním balíčku upravuje mimo jiné i zaměstnanecké benefity.

Následující článek věnujeme daňové uznatelnosti nákladů na zaměstnanecké benefity na straně zaměstnavatele a provázanosti se zdaněním na straně zaměstnance.

Nepeněžní benefity

Standardní nepeněžní benefity (využívané obvykle v rámci systému kafeterie či benefitních karet), např. zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, zájezdy na dovolenou atd. budou nově u zaměstnanců osvobozeny pouze do limitu poloviny průměrné mzdy za příslušný rok (průměrná mzda 2024 činí 43.967 Kč a limit je 21.983,50 Kč). Hodnota benefitů přesahujících tento limit bude podléhat dani ze závislé činnosti a povinnému pojistnému.

Obdobně u zaměstnavatelů budou náklady na tyto benefity považované za daňově neúčinné náklady do částky, která je na straně zaměstnance osvobozená od daně z příjmů. Náklady nad uvedený roční limit (21.983,50 Kč pro rok 2024) tak budou moci být chápané jako daňově uznatelný náklad, který je současně zdaněný jako příjem ze závislé činnosti u zaměstnance.

Vláda původně navrhovala úplné zrušení daňového osvobození benefitů. Odbory a zaměstnavatelé s koaličními politiky vyjednávali o zachování daňové úlevy. Pokud člověk pracuje pro více zaměstnavatelů, limit by měl platit u každého zvlášť a neměl by se sčítat.

Příspěvky na stravování

Daňový režim stravenek a závodního stravování na pracovišti bude sjednocen s režimem pro stravenkový paušál.

Na straně zaměstnavatele bude poskytovaný příspěvek na stravování představovat daňově uznatelný náklad bez limitu, obdobně jako je to nyní při poskytování stravenkového paušálu.

Na straně zaměstnance pak bude tento příspěvek osvobozený do částky představující 70 % stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod, což v současnosti činí částku 107,10 Kč. Při prodloužené pracovní směna, která trvá déle než 11 hodin, se osvobození uplatní i při poskytnutí dalšího příspěvku.

Zcela se tedy ruší pravidlo odvíjející daňovou uznatelnost příspěvku na stravenky od 55 % její hodnoty.

Příspěvek nebude osvobozen, bude-li poskytnut v situaci kdy má zaměstnanec nárok na stravné v rámci cestovních náhrad.

Provoz mateřských škol

Daňový balíček zachovává daňovou uznatelnost nákladů na provoz podnikových mateřských škol, stejně jako náklady v podobě příspěvku na provoz mateřské školy zajišťovaný jiným subjektem pro děti vlastních zaměstnanců.

Na straně zaměstnance budou příjmy v podobě zaměstnavatelem poskytnuté péče o dítě podléhat dani z příjmů, převýší-li společně s dalšími nepeněžitými benefity u zaměstnance výše zmíněný roční limit 21.983,50 Kč.

Uznatelnost vybraných benefitů pro rodinné příslušníky zaměstnanců

Daňový balíček rozšiřuje daňovou uznatelnost nákladů vynakládaných na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo pracovní smlouvy zaměstnance rovněž rodinné příslušníky.

Daňově uznatelnými výdaji zaměstnavatele tak budou v tomto případě i výdaje na plnění poskytnuté rodinnému příslušníkovi zaměstnance ve vztahu k jeho sociálním podmínkám nebo péči o jeho zdraví, pokud zároveň nárok na takové plnění vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy uzavřené se zaměstnancem.

Zároveň musí platit, že takové plnění představuje zdanitelný příjem zaměstnance (tj. tyto výdaje převýšily u zaměstnance výše zmíněný roční limit 21.983,50 Kč).

Vánoční večírky a občerstvení na poradách

Daňový balíček přináší nové ustanovení, které má udělat jasno ve zdanění nepeněžního příjmu zaměstnanců spočívajícího v účasti na pořádaném vánočním večírku a jiných podobných akcích.

Podle něho jsou příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků osvobozené od daně z příjmů, pokud vzhledem k povaze takové akce je její pořádání zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené.

Obdobně vylučuje návrh zákona z předmětu daně příjem spočívající v plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce. Pod tímto si můžeme představit např. poskytování kávy, čaje nebo jiného občerstvení na pracovišti.

Bezúplatná plnění

Jakýkoli dar poskytnutý zaměstnanci (peněžní, nepeněžní) bude nově zdanitelným příjmem, a to bez výjimek.

Penzijní spoření a životní pojištění

Příspěvků zaměstnavatele na penzijního spoření a životní pojištění zaměstnanců se změny navržené v konsolidačním balíčku netýkají, ty zůstanou nadále zvýhodněné stejně.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.