Aktuální návrh novely zákona o daních z příjmů, který by měl být účinný od 1. ledna 2024, limituje výši vstupní ceny u vozidel kategorie M1 (vozidla k přepravě osob s maximálně osmi místy pro pasažéry nebo víceúčelová vozidla). Limitace je nastavena na částku 2 miliony Kč a měla by platit jak pro vstupní cenu vozidla, tak i pro jeho zvýšenou či změněnou vstupní cenu. Smyslem nové zákonné úpravy je to, aby u vozidel kategorie M1 nemohly být prostřednictvím odpisů uplatněny jako výdaj více než 2 miliony Kč, a to bez ohledu na vstupní cenu vozidla.

Uplatnění daňových odpisů po 1.1.2024

Pokud bude návrh novely zákona o daních z příjmů schválen v aktuálně navržené podobě, nebude od roku 2024 možno uplatnit daňové odpisy u vozidla kategorie M1 v hodnotě převyšující v úhrnu 2 miliony Kč. Stejná hodnotová limitace bude platit i pro všechna technická zhodnocení vozidla a navýšení vstupní ceny z jiného důvodu než z důvodu technického zhodnocení. Prakticky to znamená, že na jedno vozidlo kategorie M1 bude možno uplatnit odpisy (ať z již vstupní ceny či z ceny po technickém zhodnocení či jiném navýšení ceny) v maximální úhrnné hodnotě 2 milionů Kč.

Podle navrženého postupu popsaného v důvodové zprávě k novele zákona bude poplatník při kalkulaci daňového odpisu postupovat následovně:

  1. Spočítá standardní daňový odpis vozidla dle pravidel zákona o daních z příjmů,
  2. Pokud je vstupní cena vozidla vyšší než 2 miliony Kč, spočítá poměr 2 milionů Kč a vstupní ceny vozidla (např. při vstupní ceně vozidla 3 miliony Kč bude poměr roven 2/3), tímto poměrem zkrátí vypočítaný roční odpis dle bodu 1,
  3. Pokud je vstupní cena vozidla nižší než 2 miliony Kč, daňový odpis bude roven odpisu dle bodu 1 (nepodléhá krácení).

Leasing vozidel

V případě finančního leasingu bude limitace 2 milionů Kč uplatněna u nájemce, a to z úplaty finančního leasingu, jehož předmětem je vozidlo kategorie M1. Jako daňově relevantní bude možno u finančního leasingu uplatnit poměrnou část úplaty do maximální výše 2 milionů Kč připadající na dané zdaňovací období. Vstupní cena majetku odkoupeného po finančním leasingu by měla být vypočtena jako rozdíl částky 2 milionů Kč a úhrnu zaplacených splátek finančního leasingu, které byly uznány v minulosti jako daňově uznatelné.

U operativního leasingu bude naopak omezení 2 milionů Kč aplikováno u pronajímatele, jelikož návrh zákona žádnou hodnotovou limitaci daňové uznatelnosti nákladů spojených s operativním leasingem vozidel kategorie M1 u nájemce nestanoví.

Návrh zákona obsahuje daňové ošetření technického zhodnocení leasingu a řeší také situaci, kdy v souvislosti s vozidlem kategorie M1 vznikne jiný majetek a poté je dané vozidlo nabyto jako předmět finančního leasingu.

Daňová zůstatková cena při vyřazení vozidla

V souvislosti s limitací hodnoty, která bude daňově uplatnitelná u vozidel kategorie M1, zavádí novela zákona o daních z příjmů i omezení daňové zůstatkové ceny uplatnitelné při jeho vyřazení.

Daňová zůstatková cena při vyřazení vozidla může dosahovat pouze hodnoty, které by bylo dosaženo, kdyby bylo vozidlo odepisováno ze vstupní ceny nižší, než je zákonem definovaná limitace. Dle vyjádření zákonodárce v důvodové zprávě k novele zákona je jeho záměrem, aby ta část odpisů, která byla daňově neuznatelná v době držby vozidla, již nemohla být v základu daně uplatněna. Proto zákonodárce omezuje i daňovou zůstatkovou cenu vozidla při jeho vyřazení a to tak, aby nemohla být neuznatelná výše daňových odpisů (vzniká z důvodu vstupní (či jiné) ceny vozidla přesahující 2 miliony Kč) uplatněna ani při jeho vyřazení.

Zároveň novela zákona zakazuje při prodeji vozidla kategorie M1 použití ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) zákona o daních z příjmů, které umožňuje, aby výnos související s nedaňovým nákladem nepodléhal zdanění. Zákonodárce tak chce, aby nedošlo k omezení výdajů souvisejících s příjmem z prodeje vozidla, které souvisejí s ještě neodepsanou částí vozidla (tj. aby nebylo možno do daňových nákladů dostat více, než právě hodnotu 2 milionů Kč, a to ani formou odpisů, ani formou zohlednění daňové zůstatkové ceny při vyřazení vozidla).

Nárok na odpočet DPH

Konsolidační balíček obsahuje v souvislosti s osobními automobily limitaci i ve formě (ne)možnosti uplatnění nároku na odpočet DPH. Dle důvodové zprávy k novele zákona o DPH bude ministerstvo financí ještě konzultovat možnost omezení nároku na odpočet DPH u hodnotnějších vozidel s Výborem pro DPH. Pokud návrh zákona projde legislativním procesem v současném znění a Výbor pro DPH jej schválí, plátci DPH si budou moci uplatnit v souvislosti s pořízeným vozidlem kategorie M1 částku nároku na odpočet DPH v maximální hodnotě 420.000 Kč (21 % z částky 2 mil. Kč). Limitace nároku na odpočet se bude vztahovat nejen na pořízení vozidla, ale také na jeho technické zhodnocení.

 

Upozorňujeme, že konsolidační balíček, který zavádí změny v oblasti daně z příjmů i DPH, je aktuálně projednáván v Parlamentu ČR. Vzhledem k rozložení politických sil v Parlamentu ČR považujeme za nepravděpodobné, že by se mělo znění konsolidačního balíčku, tak, jak byl schválen rozpočtovým výborem PS, zásadně měnit. Pokud by k zásadním změnám návrhů zákonů přece jen došlo, budeme Vás informovat.

V případě Vašeho zájmu o problematiku zdanění osobních automobilů po roce 2023, nás prosím kontaktujte.