Dne 19. září 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášená novela zákoníku práce, která přináší do pracovního práva mnoho zásadních změn. Většina z nich nabývá účinnosti již 1. října 2023, některé potom 1. ledna 2024.

O dopadech novely do daňové oblasti a do praxe mzdových účetních jsme Vás již informovali v našich minulých zprávách, např. ZDE. Na jejich finální podobě těchto se nic nezměnilo a s výjimkou změn u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti nabydou účinnosti 1. října. Změny u DPP a DPČ (viz např. ZDE) se začnou aplikovat od 1. ledna 2024.

Další významné změny, které budou mít pravděpodobně největší praktické dopady na pracovně-právní problematiku, jsou zejména tyto:

1. Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti – rozvržení směn

Nově je třeba, aby zaměstnavatel předem rozvrhl zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámil jej s ním nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena. Je to možné modifikovat v dohodě o provedení práce / o pracovní činnosti.

2. Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce  – nová náležitost samotné dohody

Nově je třeba přímo ve smlouvě uvést sjednané práce (prakticky k tomu ve většině případů dochází, ale nově jde o náležitost stanovenou zákonem).

3. Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti  – přechod na hlavní pracovní poměr

Požádá-li zaměstnanec, jehož právní vztahy vyplývající z dohody v předchozích 12 měsících v souhrnu u zaměstnavatele trvaly nejméně 180 dní, písemně zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď.

4. Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti  – dovolená

Zaměstnancům pracujícím na základě dohod automaticky při splnění podmínek specifikovaných v zákoníku práce vznikne právo na dovolenou. Při  výpočtu se postupuje dle obecných ustanovení o dovolené, pro účely dovolené se za týdenní pracovní dobu považuje u zaměstnanců pracujících na dohody týdenní pracovní doba v délce 20 hodin (bez ohledu na tu reálnou). Výpočtu dovolené jsme věnovali náš dřívější článek. Novela v této části nabývá účinnosti až 1. 1. 2024

5. Všichni zaměstnanci – nové informační povinnosti zaměstnavatele

Novela stanoví poměrně rozsáhlé informační povinnosti zaměstnavatele, které je třeba promítnout do pracovních smluv.

6. Všichni zaměstnanci – práce na dálku (home office)

Novela obsahuje dlouho očekávanou úpravu tzv. home office. Stanovuje pravidla, kdy může zaměstnanec sám požádat o home office a zaměstnavatel je povinen v některých případech této žádosti vyhovět. Předpokladem je písemná dohoda se zaměstnancem. Novela přináší návrhy úhrady nákladů zaměstnancům na home office.

Změnám u dohodářů doporučujeme uzpůsobit příslušné dohody uzavírané se zaměstnanci. V případě pracovních poměrů doporučujeme provést mírné úpravy v návaznosti hlavně na informační povinnosti zaměstnavatele a další změny zákona v oblasti doručování.

V případě home officů doporučujeme zrevidovat uzavřené dohody či vnitřní předpisy tak, aby reflektovali novou právní úpravu.

V případě dotazů či zájmu o úpravu některé dokumentace se samozřejmě neváhejte ozvat, rádi Vám zprostředkujeme kontakt na právní kancelář, se kterou spolupracujeme.