Dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) čekají díky novele Zákoníku práce rozsáhlé změny. O jejich schválení se bude hlasovat na schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023. Je pravděpodobné, že změny nabydou účinnosti 1. října 2023, s výjimkou některých ustanovení, kde se účinnost předpokládá 1. 1. 2024.

Rozvržení pracovní doby

Zaměstnavatel bude nově povinen předem rozvrhnout zaměstnanci jeho pracovní dobu v písemném rozvrhu a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je pracovní doba rozvržena. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na jiné době seznámení.

Příplatky, překážky v práci

Po novu budou mít zaměstnanci pracující na dohody nárok na pracovní volno při překážkách v práci. Budou jim rovněž náležet příplatky nebo náhradní volno za práci ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí a o víkendu.

Podle současného právního stavu mají tzv. dohodáři právo na pracovní volno při důležitých osobních překážkách v práci. Jejich výčet je stanovený nařízením vlády č. 590/2006 Sb. a zahrnuje například lékařské vyšetření, doprovod rodinného příslušníka k vyšetření, svatbu aj. Po novu se budou na dohodáře vztahovat jak tyto důležité osobní překážky v práci, tak i překážky z důvodu obecného zájmu (např. darování krve, tábor). Zaměstnavatel bude muset poskytnout v těchto případech dohodáři pracovní volno.

Náhrada mzdy ale bude náležet dohodářům jen tehdy, jestliže bude náhrada odměny dohodnuta anebo bude uvedena ve vnitřním předpise zaměstnavatele.

Informační povinnost zaměstnavatele

Pokud DPP nebo DPČ neobsahuje informace uvedené v zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen je zaměstnanci sdělit. Jedná se například o bližší označení sjednané práce a místa výkonu práce, výměru dovolené a o způsob určování délky dovolené, dobu trvání a o podmínky zkušební doby, je-li sjednána apod. Zde se jedná o nové povinnosti, které jsou do novely zákoníku práce zapracovány na základě směrnice EU. Tuto povinnost musí zaměstnavatel splnit do 7 dnů ode dne začátku výkonu práce.

Převedení na pracovní poměr

Zaměstnanci pracující na základě dohod budou mít právo písemně požádat o zaměstnání v pracovním poměru, pokud jejich právní vztahy na základě DPP nebo DPČ v souhrnu u zaměstnavatele za období předchozích 12 měsíců trvaly nejméně 180 dní. Zaměstnavatel bude povinen poskytnout zaměstnanci odůvodněnou písemnou odpověď nejpozději do jednoho měsíce.

Zaměstnavatel bude mít povinnost bez zbytečného odkladu písemně informovat zaměstnance o důvodech výpovědi, pokud zaměstnanec ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi zaměstnavatele písemně požádá o odůvodnění výpovědi.

Dovolená

Zaměstnancům na DPP při splnění zákonných podmínek vznikne právo na dovolenou. Pro účely dovolené se za týdenní pracovní dobu považuje u zaměstnanců pracujících na DPP týdenní pracovní doba v délce 20 hodin. Nerozhoduje, zda a v jakém skutečném rozsahu počtu hodin týdně byla práce v dohodě sjednána a konána.

Pracovněprávní vztah zaměstnance k zaměstnavateli musí v příslušném kalendářním roce nepřetržitě trvat alespoň 4 týdny a zaměstnanec musí odpracovat alespoň 4násobek své fiktivní týdenní pracovní doby. Zaměstnanec pracující na základě DPP tak musí odpracovat pro účely dovolené alespoň 80 hodin v příslušném kalendářním roce. Obě podmínky musí být splněny současně.

Nebude-li mít zaměstnanec možnost si dovolenou vyčerpat ve volnu, zaměstnavatel mu za ni po skončení práce podle dohody poskytne náhradu mzdy. Příklad výpočtu náhrady mzdy převzatý přímo z důvodové zprávy:

Zaměstnanec pracující na základě dohody o pracovní činnosti, kterou měl uzavřenou od 1. 6. do 30. 9. se sjednaným rozsahem pracovní doby 16 hodin týdně, odpracoval pro účely dovolené 288 hodin, tedy 18násobek své 16hodinové týdenní pracovní doby, za což mu při výměře 4 týdnů vzniklo právo na 23 hodin dovolené (18/52 × 16 × 4 = 22,15), kde: 

16 = týdenní pracovní doba zaměstnance vyjádřená v hodinách

288 = odpracované hodiny 

18 = 288 hodin : 16 hodin

52 = počet týdnů v roce

4 = 4týdenní výměra dovolené ročně

nárok na dovolenou = 18/52 × 16 × 4 = 22,15 hodin → zaokrouhleno na 23 hodin

Sociální a zdravotní pojištění u DPP

Od 1. ledna 2024 se rovněž předpokládají změny v uplatňování pojistného u dohod o provedení práce. Koncepční změna je součástí vládního návrhu tzv. konsolidačního balíčku.

Odvody sociálního a zdravotního pojištění se u DPP nyní provádějí jen u odměn vyšších než 10 tisíc korun měsíčně. Od ledna 2024 bude platit rozhodná částka pro účast na pojištění pro všechny DPP tak, že u jednoho zaměstnavatele bude sociální a zdravotní pojištění hrazeno od výdělku ve výši 25 % průměrné mzdy ( v současnosti 10.000 Kč) a pro minimálně dvě DPP u různých zaměstnavatelů bude sociální pojištění hrazeno od výdělku ve výši 40 % průměrné mzdy (v současnosti 16.000 Kč).

Pro zaměstnavatele bude zavedena nová ohlašovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení, spočívající ve sdělení osobních údajů (přihláška do registru ve lhůtě 8 kalendářních dnů) a zúčtovaných příjmů za kalendářní měsíc svých zaměstnanců na DPP. Systém vyhodnotí, zda zaměstnanec v daném kalendářním měsíci dosáhl rozhodného příjmu a pokud ano, informují se o této skutečnosti všichni dotčení zaměstnavatelé, kterým pak vzniká povinnost odvodů na sociálním pojištění z odměny těchto zaměstnanců.

Postihem zaměstnance za neoznámení existence dalších DPP svému zaměstnavateli, kdy v úhrnu dojde k překročení rozhodného příjmu, má být povinnost zaměstnance odvádět veškeré pojistné ze všech svých DPP namísto svých zaměstnavatelů.

V případě, že Vás výše popsané novinky zaujaly a potřebovali byste bližší informace, můžete nás kontaktovat.