V následujícím článku si představíme novinky týkající se nové Rámcové dohody v oblasti sociálního zabezpečení, kterou nedávno představila Evropská komise. Na základě této nové Rámcové dohody je umožněna práce z domova ze zahraničí (tzv. teleworking) a to bez toho, aniž by se zaměstnavatel musel registrovat a odvádět pojistné ve státě bydliště svých zaměstnanců (zaměstnanci by standardně spadali do systému sociálního zabezpečení ve státě svého bydliště). Zaměstnanci tak mohou při splnění určitých podmínek setrvat v systému pojištění v zemi svého zaměstnavatele.

Dle evropských koordinačních nařízení v oblasti sociálního zabezpečení platí pravidlo, že zaměstnanec je pojištěn pouze v jednom členském státě. Zaměstnavatel má poté povinnost hradit za svého pracovníka pojistné ve státě, k jehož pojistnému systému je zaměstnanec příslušný. Dle základních pravidel pro určení státu příslušnosti je zaměstnanec pojištěn ve státě svého bydliště, pokud zde vykonává alespoň 25 % své činnosti. V opačném případě je daný pracovník příslušný pojistnému ve státě sídla svého zaměstnavatele.

Jelikož zahraniční teleworking event. home office v poslední době umožňuje stále větší počet zaměstnavatelů, rozhodla se Evropská komise zjednodušit postup, který umožňuje, aby byl zaměstnanec pojištěn ve státě svého zaměstnavatele i při překročení 25% pracovní doby. Nová Rámcová dohoda vstoupila v platnost 1. 7. 2023 a nahradila dřívější bilaterální dohody uzavřené mezi Německem, Rakouskem a Českou republikou, o kterých jsme Vás informovali v dubnových novinkách na našem Blogu.

Od 1. 7. 2023 tak dochází k rozšíření nových pravidel i na další státy. Novou Rámcovou smlouvu aktuálně podepsalo následujících 19 států:

 • Rakousko
 • Belgie
 • Chorvatsko
 • Česká republika
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Lichtenštejnsko
 • Lucembursko
 • Malta
 • Norsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Holandsko
 • Slovinsko
 • Slovensko

Průběžně aktualizovaný kompletní seznam států, které Rámcovou dohodu podepsaly, je možno nalézt na webových stránkách belgické sociální správy (Belgie je depositářem podepsaných smluv). Jelikož se tento seznam průběžně rozrůstá, při řešení konkrétních případů se doporučuje sledovat aktuální seznam států, které se k Rámcové dohodě připojily.

Aby mohla být na situaci zaměstnance aplikována Rámcová dohoda, musí být splněny následující podmínky:

 • Země bydliště zaměstnance a země sídla zaměstnavatele podepsaly Rámcovou dohodu.
 • Zaměstnanec může vykonávat práci i pro jiného zaměstnavatele ve stejné zemi, jako je země sídla zaměstnavatele, v níž chce zůstat pojištěn dle Rámcové dohody. Výkon zaměstnání pro zaměstnavatele z jiného členského státu (tj. ani ze státu svého bydliště) není přípustný. Rámcová dohoda se také nevztahuje na osoby samostatně výdělečně činné.
 • Zaměstnanec a zaměstnavatel požádají o udělení výjimky (certifikát A1 dle čl. 16 dle Rámcové dohody) v zemi sídla zaměstnavatele (odkaz na Rámcovou dohodu je třeba v žádosti uvést).
 • Zaměstnanec vykonává práci pomocí mobilních komunikačních technologií a je tak propojen s pracovním prostředím na dálku (nejedná se například o práci na pobočce nebo manuální činnosti).
 • Ze země bydliště zaměstnanec pro svého zahraničního zaměstnavatele pracuje na dálku v rozsahu 25 % až méně než 50 % svoji pracovní doby. (V případě vyššího nebo nižšího rozsahu pracovní doby se uplatní stávající standardní postupy dle Nařízení (ES) č. 883/2004.)

Pokud zaměstnanec vykonává práci na dálku ve státě bydliště v rozsahu nižším než 25 % jeho pracovní doby, podléhá právním předpisům státu sídla zaměstnavatele. Žádost o výjimku dle nové Rámcové dohody tedy v tomto případě není třeba.

Pokud zaměstnanec vykonává práci na dálku ve státě bydliště v rozsahu 50 % a výše, Rámcová dohoda se na něj nevztahuje a podléhá právním předpisům členského státu bydliště. I v této situaci ovšem je možno požádat o výjimku dle Rámcové dohody. Výjimka však může být udělena až po dohodě příslušných institucí dotčených členských států. Na udělení takové výjimky není právní nárok. Pokud zaměstnanec pracuje pro zaměstnavatele v rozsahu 25% až méně než 50% svoji pracovní doby a zároveň splní výše uvedené podmínky, je aplikace výjimky nároková.

Pro žádosti, které budou podané od 1. 7. 2024 bude platit, že je možné je podat maximálně 3 měsíce zpětně. U žádostí podaných nejpozději do 30. 6. 2024, platí, že je možné žádat o výjimku zpětně až k 1. 7. 2023. Toto je ovšem možné pouze za splnění podmínky, že během tohoto období byly příspěvky na sociální zabezpečení placeny ve státě sídla zaměstnavatele. Žádost o udělení výjimky lze podat na období od 1. 7. 2023 až na dobu 3 let, a to i opakovaně.

Odkazy na formuláře pro podání žádosti, stejně jako příklady aplikace Rámcové dohody a další bližší informace můžete nalézt také na webu České správy sociálního zabezpečení.

V případě, že Vás cokoli z uvedeného zaujme a rádi byste se dověděli více, kdykoli nás, prosím, kontaktujte.