Generální finanční ředitelství (dále „GFŘ“) zveřejnilo v průběhu prázdnin novou informaci o uplatnění DPH v případě bezúplatného dodání zboží. Tato informace nahrazuje původní informaci GFŘ, která řešila uplatnění DPH při darování zboží do potravinových bank. Nová informace postihuje výrazně širší okruh případů, které mohou nastat při darování zboží (darování zboží zaměstnancům, charitativním organizacím, ale také poskytování darů v rámci marketingu) a poskytuje tak plátcům DPH větší jistotu při obhájení postupu uplatnění DPH před správcem daně.

Nová informace GFŘ má ujednotit pravidla uplatnění DPH na výstupu u plátců (a to jak fyzických, tak právnických osob), kteří při nákupu zboží, které bylo následně darováno, oprávněně uplatnili nárok na odpočet DPH. Aby mohl být nárok na odpočet DPH z nakoupeného zboží oprávněně uplatněn, nemělo by být zboží v okamžiku nákupu určeno pro darování. Pokud plátce již při nákupu zboží ví, že zboží bude dále darovat, neměl by nárok na odpočet DPH při nákupu vůbec uplatnit (s výjimkou situace § 68 odst. 15 zákona o DPH – darování zboží charitativním a humanitárním organizacím na vybrané účely, kdy je zboží odesláno do země mimo EU – zde může být nárok na odpočet DPH uplatněn).

Informace neřeší uplatnění DPH u dárků malé hodnoty a vzorků, u nichž za splnění zákonem definovaných podmínek není plátce povinen DPH na výstupu odvádět. Pravidla pro (ne)uplatnění DPH na výstupu u dárků malé hodnoty zůstávají nezměněna.

Dodanění darovaného zboží

Český zákon o DPH stanoví, že pokud plátce při pořízení zboží oprávněně uplatnil nárok na odpočet daně, je povinen při jeho bezúplatném dodání uplatnit DPH na výstupu. Zásadní otázkou však je, jak má být v tomto případě určen základ daně, ze kterého plátce DPH na výstupu odvádí.

Informace GFŘ definuje 2 typy stanovení základu DPH u darovaného zboží:

  1. Základ DPH u nakoupeného zboží – Základem DPH je pořizovací cena zboží, která může být navýšena o jeho přeměnu, zvelebení či modernizaci, případně snížena o fyzické a morální opotřebení darovaného zboží. Informace připouští i zjednodušení, kdy se cena, z níž bude odvedeno DPH při bezúplatném dodání, stanoví jako tržní cena zboží v okamžiku jeho darování. Pokud by byla tržní cena vyšší než pořizovací cena zboží, pak bude DPH odvedeno z původní, pořizovací ceny zboží.
  2. Základ DPH u zboží, které bylo pořízeno jinak než nákupem – Základem DPH je obecně cena obdobného zboží (tržní cena) stanovená ke dni darování zboží. Pokud by bylo darováno zboží, které je na trhu ojedinělé, je možno základ daně stanovit v hodnotě celkových nákladů vynaložených na získání zboží (základ DPH je také možno navýšit o náklady na modernizaci a zvelebení zboží).

Informace GFŘ řeší i situaci specifického zboží, jehož tržní cena se limitně blíží nule např. z důvodu jeho krátké spotřeby, nesprávného značení nebo výrazného poškození. Základ daně limitně se blížící nule (z důvodů výše uvedených) je možno stanovit nejen v případě potravin, ale i u kosmetiky, drogistického zboží, farmaceutického zboží, krmiva pro zvířata, výrobků stavební chemie (silikon, nátěrové hmoty) nebo u květin a jiného zboží podléhajícího rychlé zkáze.

Na druhou stranu informace uvádí, že plátce DPH musí u běžně obchodovatelného zboží (mobily, notebooky, spotřební elektronika) při jeho darování použít jako základ DPH jeho aktuální tržní cenu.

Ať již plátce DPH zvolí jakýkoliv způsob stanovení základu daně, měl by být schopen správci daně prokázat, že jím odvedená DPH byla vypočtena správným způsobem. Pro tento účel doporučujeme zpracování dostatečné podpůrné dokumentace, která poslouží k obhájení způsobu zdanění při případné daňové kontrole.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně uplatnění DPH u bezúplatného zboží se na nás neváhejte obrátit.