„Lex Ukrajina“ je označení pro balíček 3 zákonů, které byly koncem března tohoto roku přijaté v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a přílivem uprchlíků do České republiky. Cílem balíčku je stanovení podmínek pro udělení dočasné ochrany cizincům, zajištění jejich volného vstupu na pracovní trh a úprava práv v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a školství.

Lex Ukrajina nabyl účinnosti v průběhu března 2022 a má pozbýt účinnosti 31. března 2023.

Dočasná ochrana

Dočasná ochrana nahrazuje speciální dlouhodobé vízum (vízum za účelem strpění), které bylo uprchlíkům z Ukrajiny poskytováno před nabytím účinnosti balíčku zákonů Lex Ukrajina a o kterém jsme na konci února informovali ZDE. Žádost o udělení dočasné ochrany je potřeba podat osobně na příslušném formuláři a doložit k ní cestovní pas a fotografii (4,5 x 3,5 cm).

Osoby, kterým bylo uděleno vízum za účelem strpění před účinností Lex Ukrajina, byly převedeny do režim dočasné ochrany automaticky. Udělení dočasné ochrany se vyznačuje cizinci vylepením vízového štítku do cestovního pasu (jde vízový štítek označený písmeny D/DO a číselným kódem s platností do 31. března 2023).

Cizinci, kteří získali zvláštní vízum za účelem strpění, se prokazují vízovým štítkem označeným jako D/VS/U.

Získání dočasné ochrany je možné vyřídit v kterémkoli z Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině.

Zdravotní pojištění

Cizinci, kterým byla udělena dočasná ochrana, spadají automaticky do systému veřejného zdravotního pojištění, které za ně platí stát, pokud nejsou výdělečně činní.

Cizinec s dočasnou ochranou si může zdravotní pojištění vyřídit na jakékoli pobočce VZP nebo u jiné zdravotní pojišťovny, kde obdrží potvrzení o pojištění. Tím se prokazuje u lékaře.

Zaměstnávání

Držitélé dočasné ochrany mají volný přístup na pracovní trh – obdobně jako cizinci s povoleným trvalým pobytem. Zaměstnavatel tedy nemusí volné pracovní místo, na které chce cizince přijmout, ohlašovat Úřadu práce, ani si cizinec nemusí vyřizovat vydání pracovního povolení.

Zaměstnavatel ale musí nástup cizince do zaměstnání nahlásit Úřadu práce (formulář a informace ZDE), a vyžádal si od zaměstnance příslušné doklady, které musí uchovávat tři roky po skončení pracovního poměru.

Cizinec může také požádat Úřad práce o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.

Sociální dávky

Cizinci s udělenou dočasnou ochranou mají nárok na vyplacení jednorázové humanitární dávky ve výši 5.000 Kč. Jestliže příjmové, sociální a majetkové poměry neumožnují cizinci s dočasnou ochranou zajištění základních životních potřeb, je možné mu na základě žádosti poskytnout humanitární dávku ve výši 5.000 Kč/měsíc opakovaně, a to až po dobu pěti kalendářních měsíců bezprostředně následujících po kalendářním měsíci, v němž mu byla udělena dočasná ochrana. Žádost o humanitární dávku je dostupná ZDE.

O uvedené dávky lze požádat na pracovišti Úřadu práce ČR, podle místa skutečného pobytu.

Příspěvek pro solidární domácnosti

Lex Ukrajina zavádí také příspěvek pro solidární domácnost, který může získat fyzická osoba, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou. Příspěvek se poskytuje na základě Nařízení vlády za kalendářní měsíce březen až červen 2022 ve výši 3.000 Kč za ubytovanou osobu (včetně dětí), maximálně 12.000 Kč / měsíc.

Příspěvek pro solidární domácnost je osvobozený od daně z příjmů. Bližší informace o způsobu zažádání o příspěvek a podmínkách jeho udělení zveřejnilo Ministrstvo práce a sociálních věcí ZDE.

Situaci okolo pomoci Ukrajině pro Vás i nadále monitorujeme. V případě Vašich dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.