Zrušení povinnosti odvádět zálohy na silniční daň

V souvislosti se zdražováním cen pohonných hmot se ministerstvo financí rozhodlo připravit daňový balíček, který navrhuje úlevy v oblasti silniční daně.

Počínaje dubnovou zálohou byla generálním pardonem zrušena povinnost odvádět zálohy na silniční daň. Toto se týká všech vozidel a všech poplatníků. S ohledem na velké množství poplatníků silniční daně nebyl zvolen postup individuálního promíjení záloh, ale bylo zvoleno plošné prominutí, které eliminuje zvýšenou administrativní zátěž jak na straně poplatníků daně, tak na straně správce daně. Zrušení povinnosti odvádět zálohy na silniční daň automaticky neznamená zrušení silniční daně jako takové. V současném návrhu novely zákona o silniční dani se uvažuje o zrušení povinnosti odvádět silniční daň u vozidel jejichž hmotnost nepřesahuje 12 tun. Připravovaná novela má také za cíl významné redukovat okruh osob, které budou povinny tuto daň hradit, a zároveň se bude snažit snížit daňovou zátěž u těch poplatníků, na které se silniční daň bude i nadále vztahovat. Tento daňový balíček nicméně zatím čeká na schválení.

Prominutí příslušenství DPH

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a s ní spojenými nepříznivými ekonomickými dopady ministerstvo financí dále promíjí úroky z prodlení a úroky z posečkané částky na dani z přidané hodnoty u subjektů, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází z podnikání v dopravě (u fyzických osob se berou v potaz pouze příjmy dle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů). Tímto rozhodnutím se promíjí úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2022, březen 2022, duben 2022, květen 2022, červen 2022, červenec 2022 nebo srpen 2022, popř. za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 2022, za podmínky, že k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky váže, dojde nejpozději dne 31. 10. 2022.

Aby mohlo být výše zmíněné příslušenství daně prominuto, je to podmíněno tím, že daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho příjmů ve zdaňovacím období, za které podává řádné nebo dodatečné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, pochází z podnikání v dopravě, oznámí příslušnému finančnímu úřadu při podání tohoto daňového přiznání.

Na tomto místě je ovšem podstatné zmínit, že s prominutím úroků za pozdní úhradu DPH povinnosti nedochází zároveň k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. Jednotlivá daňová přiznání k dani z přidané hodnoty je tak stále nutno podávat v zákonných lhůtách.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.