Návrh zákona, kterým se mění některé zákony finančního trhu a o kterém informujeme ZDE, zavádí do zákona o daních z příjmů vedle podpory příspěvků na penzijní spoření a životní pojištění i daňovou podporu příspěvků na tzv. dlouhodobý investiční produkt („DIP“) a pojištění dlouhodobé péče. Návrh zákona zamířil do Senátu a pak jej musí podepsat prezident. Velmi pravděpodobně se ale již návrh zákona měnit nebude a vše se stihne do konce roku. 

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt („DIP“) představuje jednu z možností pro dlouhodobé spoření na stáří. Lze ho přirovnat k majetkovému účtu, na kterém má investor vedeny různé investiční produkty poskytované bankami, obchodníky s cennými papíry nebo investičními společnostmi a fondy. Tyto produkty mohou zahrnovat například portfolio sestavené odborníkem na cenné papíry nebo bankou v rámci služby správy majetku klienta, alternativně může jít o účet vedený investiční společností, kde jsou evidovány investiční akcie nebo podílové listy fondů, které jsou spravovány nebo administrovány touto společností. DIP může také být účet klienta, který si sám vybírá investiční nástroje a nakupuje je prostřednictvím svého brokera na základě komisionářské smlouvy.

Aby se příslušný majetkový účet (DIP) těšil daňově výhodnému režimu, musí splnit následující podmínky:

 • prostředky vedené na DIP bude možné vybrat až po šedesátém roku věku;
 • výběr bude umožněn nejdříve po deseti letech od založení produktu;
 • je stanovený okruh investičních nástrojů, do kterých je možné v rámci DIP investovat. Povoleny jsou zejména akcie, dluhopisy, investiční certifikáty, podíly v investičních fondech, zajišťovací deriváty, peněžní prostředky vedené na bankovních účtech.

Pokud DIP splní výše uvedené podmínky, budou moci poplatníci odečíst od svého základu příspěvky na DIP až do výše 48.000 Kč ročně, obdobně jako je to u příspěvku na penzijní spoření nebo živostí pojištění. Částka 48.000 Kč bude tvořit úhrn všech příspěvků na tzv. produkty na stáří, kterou bude moci odečíst od základu daně, souhrnně za všechny tyto produkty.

Pokud bude svým zaměstnancům přispívat na tyto produkty zaměstnavatel, bude u zaměstnance osvobozená částka v úhrnu 50.000 Kč ročně, opět v souhrnu na jednodtlivé produkty. U zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný náklad.

DIP a porušení podmínek

Při porušení podmínek stanovených ZDP, tj. při čerpání prostředků před 60. rokem věku investora nebo dříve než po 10 letech od založení produktu, musí investor „vrátit“ daňovou podporu:

 • Poplatník realizuje příjem podle § 10 ve výši úhrnu příjmů, které si za posledních 10 let uplatnil jako odečitatelnou položku.
 • Poplatník realizuje příjem ze závislé činnosti ve výši příspěvků hrazených zaměstnavatelem za posledních 10 let, který je potřeba uvést v daňovém přiznání. Odvody na zdravotní a sociální pojištění se neplatí.

DIP má tedy shodné daňové posouzení, jako ostatní podporované produkty spoření na stáří.

Pojištění dlouhodobé péče

Pojištění dlouhodobé péče je posledním z produktů na stáří. Je to pojištění pro případ závislosti pojistníka nebo jeho osoby blízké na pomoci jiné osoby při zvládání základních životních potřeb.

Pojištění dlouhodobé péče bude daňově podporované v případě, že:

 • se vztahuje na závislost odpovídající stupni závislosti III nebo IV,
 • pojistné plnění se bude vyplácet:
  • jako opakované měsíční pojistné plnění poskytované po celou dobu závislosti pojištěného ve stupni závislosti III nebo IV nebo
  • ve formě poskytnutí péče o pojištěného po celou dobu závislosti pojištěného ve stupni závislosti III nebo IV nebo ve formě náhrady nákladů na takovou péči.

Pokud vás článek zaujal obraťte se na nás, rádi s Vámi probereme daňové výhody produktů na stáří.