S příchodem roku 2023 nastala podstatná změna v doručování datových zpráv. Tato změna se týká lhůty, po jejíž uplynutí je v datové schránce datová zpráva označena za doručenou.

Situace do 31. 12. 2022

Podle obecného pravidla se má zpráva v datové schránce za doručenou po uplynutí 10 dnů od okamžiku jejího dodání do datové schránky, nepřihlásila-li se příslušná osoba do datové schránky dříve. Datová schránka ukazuje dobu doručení s přesností na sekundy. Byla-li tedy zpráva dodána do datové schránky například ve 14:00, byla v datové schránce označena za doručenou přesně za 10 dní (tedy po uplynutí 240 hodin), tj. ve 14:01.

Nutno ale dodat, že ačkoliv datová schránka ukazovala datum takového doručení i s časem, fikce doručení  v legislativním slova smyslu nastávala až uplynutím desátého dne (tedy uplynutím okamžiku 23:59:59) podle pravidla, že lhůty vymezené ve dnech se počítají na celé dny. Datová zpráva tedy byla prakticky doručena až následující den. Když připadl tento den na víkend, měla se zpráva za doručenou v tento den.

Co se změnilo od 1. 1. 2023

Tuto ustálenou praxi změnil svým rozhodnutí 4 Afs 264/2018 Nejvyšší správní soud už v květnu minulého roku. Ten rozhodl, že pokud by poslední z výše zmíněných 10 dnů pro fikci doručení připadl na sobotu, neděli nebo státní svátek, posune se konec lhůty pro doručení na nejbližší pracovní den. Soud tím potvrdil, že právní účinky plynoucí z doručení datové zprávy tak nezačínají běžet v nepracovní dny, jako k tomu bylo do té doby přistupováno.

Od 1. 1. 2023 byl tento výklad soudu naimplementován i po technické stránce do systému datových schránek. Datová zpráva, u níž fikce doručení nastane v nepracovní dny, je nyní označena v datové schránce za doručenou až na začátku prvního pracovního dne následujícího po dnech volna.

Společně s tím došlo také k odstranění výše popsané anomálie, kdy fikce doručení v právním slova smyslu sice nastává až uplynutím desátého dne, ale datové schránky ukazovaly doručení již v jeho průběhu, včetně uvedení přesného časového údaje. To se od 1. 1. 2023 změnilo. Datové zprávy doručené fikcí  jsou nyní označeny za doručené až na začátku dne následujícího.

Datové schránky zřízené ze zákona

Další na první pohled nenápadnou novinkou je překlasifikování již existujících datových schránek podnikajících fyzických osob (DS PFO) a datových schránek právnických osob (DS PO), které byly zřízeny ještě na žádost, na „zřízené ze zákona“. Důvodem pro tento krok je sjednocení režimů „starých“ datových schránek zřízených před 1. 1. 2023 a „nových“ datových schránek, aby se do budoucna nemuselo rozlišovat, kdy byly jednotlivé datové schránky zřízeny. Na všechny datové schránky se nyní bude pohlížet jako by byly zřízeny „ze zákona“.

Datové schránky zřízené „ze zákona“ nelze znepřístupnit. Znepřístupnit datovou schránku je možné pouze ze zákonných důvodů (například při úmrtí poplatníka nebo při ukončení podnikání). S datovými schránkami zřízenými „ze zákona“ se pojí povinnost činit formulářová podání vůči správci daně výlučně elektronicky, přičemž je zapotřebí dodržet formát a strukturu zveřejněnou správcem daně.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.