Koncem minulého roku představilo Ministerstvo financí ČR návrh nového zákona o účetnictví. Návrh je dostupný v elektronické knihovně připravované legislativy (eKlep pro veřejnost) ZDE. Návrh zákona již prošel mezirezortním připomínkovým řízením a my jsme se proto seznámili s jeho nejdůležitějšími dopady.

Kdy nový zákon o účetnictví můžeme očekávat?

Účinnost zákona je navrhovaná od ledna 2024 a společně s ním by měly být vydány i prováděcí vyhlášky a účetní standardy, které budou na nový zákon o účetnictví navazovat. Před tímto termínem musí být zákon ještě projednán vládou a následně musí projít legislativním procesem.

 Jaké jsou základní směry nového zákona o účetnictví?

 Důraz na účetní výkaznictví

Účetnictví by mělo vést především ke správnému vykazování. Zákon klade důraz na účetní výkaznictví jako na výsledek celého procesu účtování, a nikoliv na vedení účetnictví a účtování jednotlivých účetních případů.

Za tímto účelem zákon definuje pojmy jako aktiva, pasiva, dluhy, vlastní kapitál, náklady, výnosy nebo výsledek hospodaření. Tyto pojmy vychází z definic užívaných mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).

Mezinárodní účetní standardy

Nový zákon o účetnictví rozšiřuje okruh subjektů, které povedou účetnictví povinně podle mezinárodních účetních standardů. Zároveň rozšiřuje okruh těch účetních jednotek, které si budou moci vedení účetnictví podle mezinárodních účetních standardů samy zvolit.

Současný zákon o účetnictví nařizuje použití mezinárodních účetních standardů pouze obchodním společnostem, které vydaly investiční cenné papíry kótované na regulovaném trhu EU. Nad rámec toho připouští současný zákon použití mezinárodních účetních standardů pouze u těch účetních jednotek, které se musí podrobit sestavení konsolidované účetní závěrky podle IFRS.

Nad rámec současného stavu nový zákon předpokládá, že mezinárodní účetní standardy budou povinně také používat banky, pojišťovny a další finanční instituce. Nová úprava jde tak daleko, že vyvolává potřebu upravit daňovou legislativu, aby tyto účetní jednotky mohly pro účely daně z příjmů vycházet z účetnictví vedeného podle mezinárodních účetních standardů. To v současnosti není možné a poplatníci, kteří v účetnictví používají IFRS, jsou nuceni vést duplicitně účetnictví i podle českých účetních předpisů.

Dále se rozšiřují možnosti dobrovolného použití IFRS v případě individuální účetní závěrky. Oproti stávající úpravě tak budou moci učinit i ty společnosti, které spadají pod působnost Specializovaného finančního úřadu.

Funkční měna

Nový zákon o účetnictví přichází s možností volby měny, ve které účetní jednotka povede své účetnictví. Touto měnou mohou být buď koruny a nebo cizí měna, pokud se pro ni účetní jednotka rozhodne a pokud v ní uskutečňuje převážnou část svých činností. Jde o tzv. funkční měnu.

Tato změna by mohla vést k eliminaci kurzových rozdílů účetních jednotek vznikajících z přepočtu funkční měny na koruny.

Aby bylo umožnění použití cizí měny skutečně efektivní, nemělo by se omezovat pouze na účetnictví, ale mělo by se promítnout rovněž do daňových zákonů. Podle důvodové zprávy se společně s návrhem zákona o účetnictví proto předpokládá i změna zákona o daních z příjmů.

Změny kritérií pro povinný audit

Návrh zákona zužuje okruh účetních jednotek, které jsou povinny nechat si ověřit svoji účetní závěrku auditorem. Návrh zákona nabízí dvě varianty, kdy v prvním případě by tato povinnost dopadala pouze na velké a střední účetní jednotky. V druhé variantě by povinnému auditu podléhaly i účetní závěrky malých účetních jednotek, avšak hranice, pomocí kterých jsou definovaná kritéria, by se oproti současnému stavu posunuly.

V současnosti je kritérium hodnoty aktiv stanoveno na 40.000.000 Kč a kritérium ročního úhrnu čistého obratu na 80.000.000 Kč. Po novu by to bylo 65.000.000 Kč v případě celkové hodnoty aktiv a 130.000.000 Kč v případě ročního úhrnu čistého obratu. Uvedené navýšení má zohledňovat inflaci za dobu, po kterou jsou stávající kritéria užívaná.

Změny, které návrh nového zákona přináší, jsou rozsáhlé a není možné je všechny obsáhnout v jednom článku. Budeme Vás proto s jednotlivými novinkami seznamovat postupně a průběžně po celý rok 2023.

Zároveň budeme pečlivě sledovat legislativní proces, kterým musí nový zákon o účetnictví projít, a o případných změnách Vás budeme informovat. V případě, že Vás cokoli z uvedeného zaujme a rádi byste se dověděli více, kdykoli nás, prosím, kontaktujte.