Stejně jako v předchozích letech, dochází i v roce 2023 k několika změnám v oblasti přípravy a podání hlášení Intrastat. V našem článku jsme shrnuli nejen nejdůležitější změny, které budou muset zpravodajské jednotky při sestavování hlášení Intrastat v roce 2023 reflektovat, upozorňujeme Vás i na povinnosti, které vyplývají z vykázaných dat a použitých režimů v roce 2022.

Povinnosti související s podáním zjednodušeného hlášení

V roce 2022 byla poprvé zavedena možnost podání tzv. zjednodušeného hlášení Intrastat pro zpravodajské jednotky, které nepřekročily za daný rok hodnotu 20 milionů Kč pro odeslání nebo přijetí zboží (každý směr je posuzován samostatně) a které neobchodují s vybranými komoditami uvedenými ve Sdělení Českého statistického úřadu (ČSÚ) o seznamu zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování. Vybrané zpravodajské jednotky tak získaly významnou administrativní výhodu, když mohly odeslat jedno roční hlášení Intrastat, které obsahovalo pouze údaje o směru pohybu zboží, o referenčním období a o kódu typu věty hlášení (ZH). „Roční“ hlášení bylo podáváno za referenční období, kdy se zpravodajská jednotka rozhodla pro zjednodušené vykazování (leden 2022) či za období, kdy byla zaregistrována k Intrastatu na základě překročení prahové hodnoty 12 milionů Kč.

Pokud zpravodajská jednotka splňuje podmínky pro podávání zjednodušeného hlášení Intrastat v roce 2023 a chcete tohoto zjednodušení využít, musí o této skutečnosti informovat příslušný celní úřad. Stejně jako v roce 2022 je nutno odeslat zjednodušené hlášení s uvedením kódu typu věty ZH v termínu pro podání hlášení Intrastat za období leden 2023, tj. nejpozději do 16. února 2023. Toto hlášení musí podat i zpravodajské jednotky, které již v roce 2022 zjednodušeně hlášení Intrastat vykazovaly. Znovu tak deklarují celnímu úřadu, že tento režim chtějí i nadále využívat.

Novinkou roku 2023 je povinnost podání oznámení o ukončení režimu zjednodušeného hlášení. Oznámení je povinna podat zpravodajská jednotka, která v roce 2022 využila možnosti podávání zjednodušeného hlášení a zároveň jí pro rok 2023 končí povinnost vykazování Intrastatu z důvodu nedosáhnutí prahu 12 milionů Kč. Oznámení musí být provedeno prostřednictvím aktualizovaného formuláře „Oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky“, který je zveřejněn na internetových stránkách Celní správy, a to nejpozději do 1. února 2023.

Příručka pro Intrastat 2023

ČSÚ již na svých stránkách publikoval aktuální verzi příručky pro podávání hlášení Intrastat v roce 2023. Ačkoliv není příručka právně závazná, obsahuje detailní informace o sestavování a podávání hlášení Intrastat. Pro rok 2023 bylo v příručce promítnuto několik drobných změn, a to změn:

  • vysvětlivek k transakcím nezahrnujícím změnu vlastnictví (kódy 41 až 52),
  • vysvětlivek ohledně stanovení státu původu u vývozu zboží,
  • pravidel pro stanovení místní příslušnosti zahraničních zpravodajských jednotek majících v České republice odštěpný závod nebo pobočku,
  • v povinnosti oznámit výstup z režimu zjednodušeného hlášení v případě, kdy zpravodajská jednotka za rok 2022 nedosáhla prahu 12 milionů Kč.

Ostatní změny

Celní správa doplnila do aplikací InstatDesk a InstatOnline novou funkcionalitu, kdy se v rámci kontroly formální správnosti hlášení Intrastat kontroluje i správnost formátu ID partnera. Kontrola ID partnera probíhá formou kontroly struktury DIČ dle pravidel EU.

Zároveň bychom Vás rádi upozornili, že pro rok 2023 byla publikována nová verze Kombinované nomenklatury, kterou je potřeba při sestavování hlášení Intrastat zohlednit.

V obou výše zmíněných případech doporučujeme, aby si Vaše společnost zkontrolovala, že verze aplikace, kterou používá pro podávání hlášení Intrastat, odpovídá požadavkům pro aktuální referenční období.

V případě jakýchkoliv dotazů k novinkám ve vykazování hlášení Intrastat nás prosím neváhejte kontaktovat.