Na sklonku loňského roku nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavedla odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu z nadměrných příjmů je ERÚ. Vedle daně z příjmů z neočekávaných zisků (tzv. Windfall tax) se jedná o další z odvodů postihující nadměrné zisky vybraného segmentu ekonomiky, tentokrát výrobce elektřiny.

Odvod z nadměrných z příjmů probíhá od prosince 2022. Odvod pro rok 2023 se provádí formou záloh, kdy zálohovým obdobím je kalendářní měsíc, tzn. za leden 2023 měla být zaplacena první záloha. Výpočet zálohy je prakticky identický s výpočtem pro stanovení vlastního odvodu.

Podat hlášení zálohy na odvod je poplatník povinen do 25 dnů po uplynutí kalendářního měsíce a ve stejné lhůtě je povinen odvodu zaplatit. První hlášení a záloha měla být provedena do 25. února 2023 a následně každý 25. den následujícího měsíce.

Odvod z nadměrných příjmů činí 90 % nadměrného příjmu. Hlášení zálohy a vyúčtování odvodu lze podat pouze elektronicky a řídí se daňových řádem.

Kdo spadá do skupiny povinných subjektů

 • Výrobci a případní zprostředkovatelé účastnící se velkoobchodních trhů s elektřinou jménem výrobce, bez ohledu na tržní časový rámec, v němž se transakce uskutečňuje, i na to, zda se s elektřinou obchoduje dvoustranně nebo na centralizovaném trhu,
 • výrobci ovládáni nebo částečně vlastněni jinými podniky, zejména pokud jsou součástí vertikálně integrovaného podniku,
 • osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, které dodávají elektřinu na velkoobchodní trh s elektřinou.

Kdo je z odvodu vyloučen

Elektřina vyrobená ve:

 • výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně,
 • z podporovaného zdroje energie s registrovanou podporou elektřiny podle zákona upravujícího podporované zdroje energie formou
  • výkupní ceny,
  • aukčního bonusu, nebo
  • zeleného bonusu na elektřinu v hodinovém režimu u zdroje uvedeného do provozu nebo modernizovaného ode dne 1. ledna 2022,
 • přečerpávací vodní elektrárně nebo ve výrobně elektřiny využívající energii vody s registrovanou podporou elektřiny podle zákona upravujícího podporované zdroje energie, kterým je stanoven špičkový nebo pološpičkový provoz v povolení k nakládání s vodami nebo jiném rozhodnutí, nebo
 • z biometanu.

Formuláře k odvodu z nadměrných příjmů se zasílají elektronicky do datové schránky ERÚ (eeuaau7).

ERÚ na základě energetického zákona (§ 95g odst. 2) a za podmínek dle daňového řádu dožádala k provedení výběru odvodů Finanční úřad pro Kraj Vysočina, který pro ERÚ zajišťuje výběr plateb záloh na odvod i samotného odvodu. 

Informace k placení daní na účty finančních úřadů jsou zveřejněny na stránkách Finanční správy.

Pokud si nejste jisti způsobem stavení odvodu nebo byste rádi celou agendu kompletně outsourcovali od zkušeného partnera, kontaktujte nás a my pro Vás na základě plné moci rádi vše zajistíme.