V průběhu roku 2022 došlo ke změně zákona č. 16/1993 Sb., o silniční dani.  Tato změna významným způsobem zužuje okruh silničních vozidel podléhající silniční dani. Jak jsme již uvedli v předešlých článcích, ponovu silniční dani podléhají vozidla kategorie N2 a N3 s povolenou hmotností nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v České republice. Změny jsou účinné zpětně od 1. ledna 2022. Pokud poplatník v průběhu roku 2022 hradil zálohy na silniční daň, vznikl mu v návaznosti na výše zmíněnou novelu přeplatek na dani.

Skutečnost, zda-li máme na silniční dani aktuálně přeplatek či nikoliv, si můžeme ověřit pomocí přihlášení do online finančního úřadu prostřednictvím bankovní identity či datové schránky. Další možností je pak přímo kontaktovat místně příslušného správce daně. V případě, že vám za rok 2022 vznikl přeplatek na dani (například z titulu uhrazených záloh v průběhu roku 2022), můžete zažádat o jeho vrácení. Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě vlastní iniciativy, ale musí nejprve obdržet od daňového subjektu řádně podanou žádost o vrácení přeplatku. Tato žádost musí splňovat zákonem danou formu. Nelze tedy zažádat například prostřednictvím obyčejného emailu.

Samotnou žádost o vrácení přeplatku můžeme vyplnit po přihlášení do webové aplikaci Finanční správy. Podání je možné učinit písemně v listinné podobě, ústně do protokolu anebo elektronicky. Elektronickou formou lze podání odeslat pouze datovou zprávou, která splňuje podmínky ověřeného podpisu. Mezi tyto možnosti se řadí datové zprávy odeslané například:

  • datovou schránkou,
  • prostřednictvím daňové informační schránky plus (DIS+),
  • prostřednictvím aplikace EPO, po přihlášení některým z prostředků umožňující ověření identity podatele (například bankovní identitou, datovou schránkou aj.)
  • e-mailem na podatelnu FÚ se zaručeným elektronickým podpisem.

Správce daně má na vyřízení žádosti 30 dní. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.

Pokud byste měli k dané problematice jakékoli dotazy, obraťte se na nás, rádi Vám s čímkoli pomůžeme.