Novela zákona o DPH byla podepsaná 28. 11. 2022 Prezidentem republiky a v nejbližších dnech dojde k jejímu zveřejnění ve Sbírce zákonů. Novela mimo jiné zvyšuje obrat pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

V souvislosti s touto změnou reaguje novela na případy plátců DPH, kteří se obratově v posledních 12 měsících pohybují právě v rozmezí mezi 1 mil. Kč a 2 mil. Kč.

Plátci s obratem mezi 1 – 2 mil. Kč

Novela obsahuje přechodné ustanovení, které právě těmto osobám umožňuje vystoupit z režimu plátcovství k DPH rychlejším způsobem, než je standardní postup daný zákonem. Při standardním postupu by totiž takový plátce musel nejprve vyčkat na nabytí účinnosti novely, což bude 1. 1. 2023, a teprve potom by mohl podat žádost o deregistraci k DPH. Ta by byla zrušená následně na základě rozhodnutí správce daně, tedy nejdříve v průběhu ledna až února 2023.

Přechodná ustanovení umožňují plátci DPH požádat o zrušení registrace do 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů (takže vlastně do 6 kalendářních dnů od vyhlášení). Registrace k DPH bude plátci daně zrušena na základě rozhodnutí správce daně ke dni následujícímu po doručení oznámení, nejdříve však k 1. 1. 2023. Cílem přechodných ustanovení je umožnit plátcům DPH, jejichž obrat se pohybuje mezi 1 – 2 mil. Kč, vyvázat se z režimu plátcovství již k datu 1. 1. 2023.

Je samozřejmě otázkou, zda správci daně budou kapacitně zvládat vyřizovat množství žádostí o zrušení registrace. Narozdíl od plátců DPH nemá správce daně stanovenou žádnou lhůtu pro vyřízení žádosti a je proto otázka, zda uvedené přechodné ustanovení naplní svůj cíl.

Plátci registrovaní k DPH po 1. 12. 2021

O zrušení registrace mohou žádat v uvedené lhůtě 5 dnů také ti plátci DPH, kterým vznikla povinná registrace v období od 1. 12. 2021, pokud se jejich obrat pohybuje mezi 1 – 2 mil. Kč. Za standardních okolností může totiž plátce DPH zažádat o zrušení registrace teprve po 12 měsících trvání plátcovství. Přechodná ustanovení tímto způsobem umožňují vyvázat se z režimu plátcovství již datu 1. 1. 2023 i těmto plátcům, kterým vznikla povinnost registrace v průběhu uplynulých 12 měsíců.

Pokud se na vás výše uvedené vztahuje a máte zájem o zrušení registrace k DPH co nejdříve, sledujte bedlivě, kdy dojde k vyhlášení uvedené novely ve Sbírce zákonů. Žádost o zrušení registrace musíte podat právě v uvedené lhůtě 5 kalendářních dní (tedy ve lhůtě 6 dní počítáno od vyhlášení). V opačném případě tak budete moci učinit až po uplynutí 12 měsíců od vaší registrace k DPH.

Pokud byste navíc chtěli vstoupit do režimu paušální daně, jednou z nutných podmínek je, že nesmíte být k 1. 1. 2023 plátcem DPH.

Překročení obratu 1 mil. Kč k 30. 11. 2022

Novela dále pamatuje na ty osoby, které převýšily obrat 1 mil. Kč k 30. 11. 2022. Podle součané právní úpravy by měla taková osoba povinnost podat přihlášku k registraci k DPH do 15. 12. 2021 a plátcem DPH by se stala ze zákona k 1. 1. 2023.

Přechodná ustanovení novely zákona proto výslovně stanovují, že povinnost podat přihlášku k DPH do 15. 12. 2022 odpadá a plátcem DPH se tato osoba k 1. 1. 2023 nestává, ledaže by její obrat převýšil rovnou 2 mil. Kč. 

Pokud si taková osoba přeje stát se plátcem DPH a stihla podat přihlášku k DPH do dne vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, musí svůj úmysl písemně sdělit správci daně, a to buď do 15. prosince 2022 nebo do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, podle toho, který den nastane později.

Překročení obratu 1 mil. Kč k 31. 12. 2022

Obdobně to platí i pro osoby, které by převýšily obrat 1 mil. Kč k 31. 12. 2022. Podle současné právní úpravy by měla taková osoba povinnost podat přihlášku k registraci k DPH do 15. 1. 2022 a plátcem DPH by se stala ze zákona k 1. 2. 2023. 

Přechodná ustanovení proto povinnost podat přihlášku ruší a stanovují, že takové osoba se plátcem k 1. 2. 2023 pouze v případě, pokud (a) podá přihlášku k registraci před vyhlášením novely (nebo nejpozději v den vyhlášení) a zároveň následně správci daně potvrdí svůj zájem o plátcovství do 16. 1. 2023.

Pokud je pro Vás zrušení registrace k DPH z důvodu nízkého obratu relevatní a téma Vás zajímá, neváhejte nás kdykoli kontaktovat. Rádi se s Vámi zamyslíme nad možnostmi deregistrace i praktickým provedením.