Paušální daň byla pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob zavedena od 1. 1. 2021 s cílem usnadnit administrativní náročnost podnikatelům s příjmy v limitu do 1 mil. Kč. Zjednodušení spočívá zejména v tom, že poplatník jednou měsíční platbou uhradí své povinnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení. Pokud navíc poplatník neporuší některou z podmínek paušálního režimu na konci roku (viz níže), nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy k veřejným pojistným. Jeho závazky z titulu daně z příjmů a pojistného jsou tak považovány za splněné.

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí změny paušální daně v návaznosti na změnu limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč. O těchto změnách jsme vás již informovali v tomto našem článku.

Podmínky pro vstup do paušálního režimu se příliš nemění. Pro rok 2023 jsou následující:

  • poplatník je osoba výdělečně činná,
  • úhrnná výše příjmů z podnikání nepřevýší za rok 2022 částku 2.000.000 Kč,
  • podnikatel není plátcem DPH,
  • podnikatel není k 1.1.2023 zároveň zaměstnán (výjimku mají příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou),
  • pokud podnikatel dosud paušální daň nevyužíval, podá oznámení správci daně nejpozději do 10. ledna 2023. V tomto oznámení si poplatník zvolí pásmo paušálního režimu.

Tři pásma paušální daně

Spolu se zvýšením limitu na 2 mil. Kč zavádí novela zákona tři pásma paušální daně. Výše měsíční paušální zálohy na daň je pro rok 2023 stanovená pro jednotlivá pásma takto:

  • I. pásmo:      6.208 Kč
  • II. pásmo:   16.000 Kč
  • III. pásmo: 26.000 Kč

Rozdělení do jednotlivých pásem se bude odvíjet od očekávané výše ročních příjmů a převažujícího výdajového paušálu, pod který příjmy OSVČ spadají. Měsíční paušální zálohy platné pro rok 2023 zachycuje následující tabulka.

Na první pohled komplikované rozdělení výše paušální daně do tří pásem vysvětluje Ministerstvo financí ve své důvodové zprávě snahou o to, aby „daň v paušální výši alespoň přibližně odpovídala dani, kterou by poplatník zaplatil podle obecných pravidel zákona o daních z příjmů“.

Řekněme, že poplatník má pouze příjmy, ke kterým by ve svém daňovém přiznání mohl uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % příjmů. Tyto příjmy jsou nižší než 2 mil. Kč. Pokud se tento poplatník rozhodne, že bude uplatňovat paušální daň, podívá se do tabulky a zjistí, že je pro něj relevantní zařazení do 1. pásma paušální daně. Měsíční záloha, kterou bude platit na finanční úřad, bude 6.208 Kč. Za celý rok 2023 takto na dani z příjmů a obou pojistných uhradí celkem 74.496 Kč. (Pro úplnost ještě dodejme, že zákonnou podmínku v uvedeném příkladě samozřejmě splní také zařazení do jakéhokoliv vyššího pásma paušální daně. Vyšší pásmo však znamená také vyšší platbu paušální daně a takové rozhodnutí by bylo z hlediska poplatníka daně iracionální).

Paušální platby daně pro II. a III.  pásmo jsou stanoveny v pevné částce (nejsou navázané na průměrnou mzdu narozdíl od I. pásma). Rozdělení částek na daň a veřejné pojistné zobrazuje následující tabulka:

Jak postupovat od 1. 1. 2023

Pro poplatníka s příjmem do 1 mil. Kč, který využíval paušální daň také v roce 2021 a 2022, se pro rok 2023 prakticky nic nemění – správce daně jej automaticky zařadí do 1. pásma paušální daně. Poplatník jen upraví výši měsíčního trvalého příkazu od ledna 2023.

Pokud poplatník očekává v roce 2023 vyšší příjmy, má povinnost pásmo změnit prostřednictvím oznámení správci daně. Obecně platí, že poplatník musí zůstat po celé zdaňovací období v jednom pásmu. Změna je možná pouze pro nové zdaňovací období po oznámení správci daně, které se podává do 10. ledna nového kalendářního roku. 

Důležitou novinkou je povinnost vést evidenci příjmů dle paušálu. To platí v případě, že poplatník má příjmy, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši. Tato evidence musí obsahovat příjmy ze samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu.

Postup v případě nižších nebo vyšších příjmů

Otvírá se samozřejmě otázka, jak postupovat, když bude poplatník platit paušální zálohy v průběhu roku 2023 např. ve II. pásmu a následně po skončení kalendářního roku zjistí, že jeho celkové příjmy odpovídají např. pouze I. pásmu. A nebo naopak, jeho celkové příjmy odpovídají vyššímu pásmu, než které si zvolil, avšak nepřekročily maximální strop 2 mil. Kč.

Pro případ nižších příjmů dává novela zákona poplatníkovi možnost podat tzv. oznámení o jiné výši paušální daně, ve kterém poplatník vypočítá daň podle nižšího pásma paušálního režimu. V důsledku toho mu bude daň stanovena ve výši, jako by byl ve zdaňovacím období v nižším pásmu paušálního režimu a v části rozdílu vznikne přeplatek, který se případně použije na úhradu paušálních záloh v dalším zdaňovacím období nebo vrátí poplatníkovi na jeho žádost. Oznámení se bude podávat do 10. ledna následujícího kalendářního roku.

Obdobně může postupovat poplatník v případě, kdy jsou jsou jeho celkové příjmy vyšší než zvolené pásmo, avšak celkově nepřekračují strop 2 mil. Kč. Pokud poplatník podá oznámení o jiné výši paušální daně a zároveň splní i ostatní podmínky pro její užití, uhradí příslušný rozdíl paušální daně mezi stávajícím a vyšším pásmem do uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Daňové přiznání jako takové nepodává.

Kdy podává poplatník v paušálním režimu daňové přiznání?

Také poplatníkovi, který platí paušální daň z příjmů, se může stát, že mu vznikne povinnost podat za uplynulé zdaňovací období daňové přiznání.

Typickým příkladem je poplatník, který při splnění všech podmínek vstoupil do paušálního režimu v roce 2022 a v průběhu roku pak vedle svého podnikání uzavřel pracovní smlouvu nebo jinou smlouvu mimo pracovní poměr (např. dohodu o pracovní činnosti), ze které mu plynuly příjmy ze závislé činnosti. Pokud se jednalo o příjmy, které nebyly zdaňovány přímo u zaměstnavatele srážkovou daní, vznikne mu povinnost po skončení roku 2022 podat daňové přiznání k dani z příjmů.

Obdobně to platí v případě, že příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu nebo ostatních příjmů převýšily 50 tis. Kč. Tato částka byla navýšena, dříve platil limit 15 tis. Kč.

Poplatník bude mít dále povinnost podat daňové přiznání v případě, že jeho skutečné příjmy přesáhly jím zvolené pásmo paušální daně a poplatník tuto skutečnost ve lhůtě do 10. ledna následujícího roku neoznámí správci daně.

Paušální režim a zrušení registrace plátce DPH

 Na závěr ještě zmíníme, že přechodná ustanovení novely zákona myslí také na situaci, kdy se poplatník v návaznosti na zvýšení limitu pro plátcovství DPH rozhodne pro zrušení registrace k DPH (o tomto postupu píšeme blíže ZDE). Pokud poplatník podá žádost o zrušení registrace v průběhu prosince 2022 (ve vymezené lhůtě), ale do konce roku mu  není oznámeno rozhodnutí o zrušení registrace, má se za to, že pro účely paušálního režimu již od 1. ledna 2023 není plátcem DPH. Podmínkou však je, aby mu takové rozhodnutí bylo ze strany správce daně oznámeno alespoň do 16. ledna 2023.

Pokud poplatník splní i ostatní podmínky, může v termínu do 10. ledna 2023 podat oznámení o vstupu do paušálního režimu, kde uvede také zvolené pásmo paušální daně.

Pokud byste s vyřízením paušální daně potřebovali pomoct, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme nebo vše zařídíme.