Společně s novelizací zákona o dani silniční, o které jsme informovali ZDE, byly stejným sněmovním tiskem provedeny také změny zákona o daních z příjmů. Novela zákona byla podepsaná Prezidentem 24. 5. 2022 a změny nabývají účinnosti 1. 7. 2022. Cílem nové zákonné úpravy je podpora nízkoemisní mobility. Co se bude měnit?

Zdanění zaměstnanců při použití elektromobilu/hybridu

V současnosti platí, že poskytuje-li zaměstnavatel svému zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo, aby je zaměstnanec používal jak pro služební tak i pro soukromé účely, zvyšuje se základ daně z příjmů takového zaměstnance každý měsíc o 1 % z ceny vozidla (vč. DPH). Uvedená částka tvoří součást vyměřovacího základu pro účely výpočtu zdravotního a sociálního pojištění. Ve výsledku se tedy toto zvýšení projeví nejen vyšší daňovou povinností zaměstnance, ale i vyššími odvody na sociální a zdravotní pojištění, včetně částky odváděné zaměstnavatelem.

Změna zákona zavádí, že v případě, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci tzv. nízkoemisní vozidlo, bude uvedená částka činit pouze 0,5 % vstupní ceny vozidla. Uvedené snížení bude mít přímý dopad nejen na výši daní a odvodů srážených z hrubého příjmu zaměstnance, ale rovněž na celkové mzdové náklady zaměstnavatele.

Za nízkoemisní vozidla se budou považovat např. elektromobily či vozidla kombinující spalovací motor a elektromotor (tzv. hybridní automobily).

Podle přechodných ustanovení by se uvedené zvýhodnění mělo aplikovat poprvé při zúčtování mezd a výpočtu záloh za měsíc červenec 2022. V rámci ročního zúčtování příjmů za rok 2022 nebo při podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022 se pak uplatní zvýhodněný režim na příjmy za celý kalendářní rok.

Změny odpisových skupin

Dále dochází k přeřazení zařízení sloužících k dobíjení elektromobilů z odpisové skupiny č. 3 do odpisové skupiny č. 2. Tím se zkrátí minimální doba odpisování těchto zařízení z původních 10 let na 5 roků a dojde k rychlejšímu uplatnění výdajů na pořízení těchto zařízení jako daňových nákladů.

Půjde zřejmě o tzv. wallboxy, tedy nabíjecí stanice, které se zařazují do kódu CZ CPA 27.11.50.

Podle důvodové zprávy je cílem těchto změn zvýšení poptávky po elektromobilech nebo hybridních automobilech, a to prostřednictvím podpory infrastruktury zajišťující jejich dobíjení. Navrhované opatření reflektuje snahu podpořit investice v této oblasti. Uvedené se bude vztahovat na hmotný majetek pořízený po 1. 7. 2022, tedy po datu účinnosti zákona. U majetku nabytého před 1. 7. 2022 se bude moci poplatník rozhodnout, zda jej přeřadí do 2. odpisové skupiny, či zda jej ponechá v původní 3. skupině. Uvedené zařazení z 3. do 2. skupiny bude muset provést ihned v aktuálním zdaňovacím období a do budoucna je nebude smět měnit.

Pro úplnost zmiňujeme, že ne vždy musí mít wallbox povahu samostatné movité věci. Je-li wallbox dodaný výrobcem současně s elektromobilem, může představovat jeho příslušenství. Potom bude tvořit součást ocenění vozidla, které se vč. wallboxu odepisuje jako jeden celek ve 2. odpisové skupině (i před účinností výše uvedených změn).

Naopak, je-li wallbox funkčně spojený s budovou, např. wallbox instalovaný v parkovacím domě, tvoří výdaje na jeho pořízení součást ocenění budovy, která se odpisuje jako jeden celek zpravidla v 5. odpisové skupině. Odpisy takových wallboxů coby součást budovy žádnému daňovému zvýhodnění nepodléhají. Vždy je však potřeba vyjít z individuálního technického a odborného posouzení.

Pokud Vás daňové otázky spojené s elektromobilitou zajímají a potřebovali byste poradit, napište nám a domluvte si u nás konzultaci.