Chystáte se zaměstnancům místo stravenek vyplácet peněžitý příspěvek? Pokud pro vás zaměstnanci pracují jinak než na pracovní poměr v 8hodinových směnách, čtěte dále. Stravenkový paušál totiž není vhodný pro všechny.

Od ledna 2021 mohou firmy zaměstnancům přispívat na stravování jak prostřednictvím tradičních stravenek, tak nově peněžitým příspěvkem, který se obecně označuje jako stravenkový paušál.

Jeho zavedení však vyvolalo celou řadu otázek, pokud jde o jeho aplikaci v méně běžných situacích. Na mnohé z nich odpověděla na svém webu Finanční správa a tyto odpovědi pro vás interpretujeme v tomto článku.

Jednatel

Zákon o daních váže osvobození peněžitého příspěvku u příjemce na odpracování směny. Jelikož jednatel působící na základě smlouvy o výkonu funkce nepodléhá zákoníku práce, je obtížné definovat, zda odpracoval pracovní směnu, či nikoli.

Podle stanoviska Finanční správy by tedy ve smlouvě o výkonu funkce jednatele měla být vymezena určitá část pracovní doby (tedy obdoba směny), která se následně eviduje například v evidenci docházky. Pak lze i jednateli poskytnout peněžitý příspěvek na stravování, který bude (do stanoveného limitu) posuzován jako příjem od daně osvobozený.

Na straně společnosti je takový příspěvek daňově uznatelným nákladem za splnění dalších obecných podmínek, mj. za splnění podmínky, že přítomnost jednatele v práci během vymezené pracovní doby (směny) trvá aspoň 3 hodiny.

DPČ a DPP

Podle zákoníku práce nemusí být v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodách o pracovní činnosti („DPČ“) a dohodách o provedení práce („DPP“), pracovní doba (tedy délka směny) stanovena.

Má-li se peněžitý příspěvek na stravování u těchto zaměstnanců posoudit jako příjem od daně osvobozený, je nutné naplnit požadavek na existenci směny, a tudíž ukotvit do příslušné dohody rozvrh pracovní doby. Na základě evidované docházky pak lze posoudit peněžitý příspěvek na stravování jako příjem osvobozený od daně obdobně jako u ostatních zaměstnanců.

Směna delší než 11 hodin

Poskytujete-li zaměstnancům stravenky (tedy příspěvek v nepeněžní formě), můžete podle zákona o daních z příjmů poskytnout v případě směny trvající déle než 11 hodin dvě stravenky, obě jako daňově uznatelný náklad.

U peněžitého příspěvku je situace jiná. V zákoně o daních z příjmů se neuvádí daňové osvobození pro druhý příspěvek. I při směnách delších než 11 hodin tedy platí nárok jen na jeden peněžitý příspěvek.

Pokud vaši zaměstnanci pracují na dlouhé směny, může pro ně být výhodnější, abyste i nadále vydávali tradiční stravenky.

Kratší směna

A jak posuzovat případ, kdy zaměstnanec stráví na pracovišti kratší čas, než je stanovená pracovní doba? Pokud zaměstnanec například z důvodu návštěvy lékaře stráví na pracovišti během stanovené pracovní směny např. pouze 2 hodiny, nastane zvláštní situace. Peněžitý příspěvek na stravování na straně zaměstnavatele nebude daňově uznatelným nákladem, ale u zaměstnance půjde stále o příjem od daně osvobozený.

Home office

Podle názoru Finanční správy je v tomto případě pro daňové osvobození peněžitého příspěvku u zaměstnance pracujícího na home office důležité, aby (i) místo bydliště bylo smluvně sjednáno jako pracoviště a aby (ii) bylo prokazatelné, že v rámci směny byly odpracovány alespoň 3 hodiny (nejlépe evidencí odpracované doby během směny).

Domácký zaměstnanec

My k tomu ještě dodáváme, že práce z domova může mít různé podoby. Práce z domu nemusí být vždy rozvržena do směn. Tzv. domácký zaměstnanec (časté např. u švadlen) vykonává svou práci podle dohodnutých podmínek v pracovní době, kterou si rozvrhuje sám.

Takovým zaměstnancům nepřísluší mzda nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno, náhrada mzdy nebo příplatek za práci ve svátek (§ 317 zákoníku práce). Často jsou tito zaměstnanci odměňováni úkolovou mzdou. To by pak mělo vylučovat možnost poskytnutí stravenkového paušálu coby osvobozeného příjmu.

Nebojte se kombinovat

Jako zaměstnavatel si můžete vybrat, jakou formou podporujete stravování zaměstnanců. Nic tedy nebrání tomu, aby někteří zaměstnanci dostávali peněžitý příspěvek a jiní tradiční stravenky nebo možnost stravovat se v podnikové kantýně. Každý zaměstnanec však může v daňově zvýhodněném režimu čerpat v každém období vždy jen jednu z forem.

Pokud stále nevíte, jakou formu příspěvku zvolit, aby byla pro vaši firmu a zaměstnance co nejvýhodnější, rádi vám poradíme při konzultaci. Naše zkušenosti a znalosti vám ušetří čas i peníze.

 

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/inf-gfr-penez-prispevek-na-strav-zamestnancu-11466