Změny v roce 2022 a vstup do paušálního režimu

Platili jste paušální daň už v roce 2021? Pak byste si měli všimnout, že se její výše pro rok 2022 zvýší. Zvýšení měsíčního odvodu pro osoby samostatně výdělečně činné přihlášené k paušální dani souvisí se zvýšením minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Nová částka paušální daně činí 5.994 Kč měsíčně (do konce roku 2021 to byla částka 5.469 Kč). Nová výše paušální daně se poprvé platí za leden 2022 a je splatná do 20. ledna. Pokud už jste k paušální dani přihlášení, nezapomeňte zvýšit měsíční částku platby daně na trvalém příkazu k úhradě těchto záloh.

Pokud nejste plátcem paušální daně, ale chcete se k ní nově přihlásit, přečtěte si podmínky pro využívání paušální daně a přihlaste se do 10. ledna 2022. Později to pak již není možné. Přihlášení k paušální dani probíhá oznámením příslušnému finančnímu úřadu a můžete jej provést i elektronicky.

Co dělat, když chci vystoupit z paušálního režimu?

Zajímá Vás také, jak se vystupuje z paušálního režimu a jaké to má potom důsledky? Pak čtěte následující řádky. Je to neméně důležité jako informace kdy a jak do režimu vstoupit.

Vystoupení z paušálního režimu při nesplnění podmínek

Z paušálního režimu vystupujete ze zákona, pokud nastala v průběhu kalendářního roku některá z následujících situací:

  • Vaše příjmy z podnikání v daném kalendářním roce převýšily 1 mil. Kč.
  • Stali jste se plátcem DPH nebo Vám vznikla alespoň registrační povinnost. (Identifikovanou osobou být můžete, ta se nepočítá).
  • Stali jste se společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s.

Pokud v roce 2021 nastala některá z těchto situací, vystupujete z paušálního režimu automaticky ze zákona uplynutím 31. prosince. V lednu 2022 již tedy zálohu na paušální daň neplatíte. Zároveň jste povinni podat za rok 2021 daňové přiznání k dani z příjmů a přehledy o příjmech a výdajích správě sociálního pojištění a Vaší zdravotní pojišťovně. Uhrazené zálohy na paušální daň se započítají na Vaši daňovou povinnost.

Zároveň jste byli povinni oznámit vznik některé z výše uvedených skutečností Vašemu správci daně, a to do 15 dnů ode dne, ve kterém jedna z těchto skutečností nastala. Můžete k tomu využít formulář zveřejněný Finanční správou.

Z paušálního režimu vypadávají také ti poplatníci, kteří se v průběhu kalendářního roku dostali do úpadku, přičemž insolvenční řízení nebylo do konce roku ukončeno. U těchto poplatníků je situace složitější a zároveň méně častá, v našem textu se těmito případy proto dále nezabýváme.

Dobrovolné vystoupení z paušálního režimu

Z paušálního režimu můžete vystoupit také dobrovolně. Dobrovolné ukončení paušálního režimu je možné vždy jen s uplynutím příslušného kalendářního roku. (Výjimkou jsou situace ukončení nebo přerušení výdělečné činnosti, o kterých budeme psát jindy.)

Z paušálního režimu vystoupíte jednoduše tak, že o tom svůj finanční úřad informujete. K tomu můžete využít formulář zveřejněný na webu Finanční správy.

Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu musíte učinit nejpozději do 10. ledna následujícího roku, nyní tedy do 10. ledna 2022.

Pokud vystupuje dobrovolně, tj. nenastala žádná ze situací, kdy vystupujete z paušálního režimu ex lege, nepodáváte za uplynulý rok daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích správě sociálního pojištění a Vaší zdravotní pojišťovně. Má se zato, že vaše daňová povinnost i pojistná odvodová povinnost odpovídá právě uhrazeným paušálním zálohám.

Kdy podává poplatník v paušálním režimu daňové přiznání?

I poplatníkům, kteří se přihlásili do paušálního režimu a splnili jeho podmínky, se může stát, že jim vznikne povinnost podat za uplynulý rok daňové přiznání. Typickým příkladem je poplatník, který při splnění všech podmínek vstoupil do paušálního režimu v roce 2021 a v průběhu roku pak vedle svého podnikání uzavřel pracovní smlouvu nebo jinou smlouvu mimo pracovní poměr (např. dohodu o pracovní činnosti), ze které mu plynuly příjmy ze závislé činnosti.

Pokud se jednalo o příjmy, které nebyly zdaňovány přímo u zaměstnavatele srážkovou daní, vznikla mu povinnost po skončení roku 2021 podat daňové přiznání k dani z příjmů.

Obdobně to platí v případě, že příjmů z kapitálového majetku, příjmy z nájmu nebo ostatních příjmů, pokud převýšily 15 tis. Kč.

Pokud byste s vyřízením paušální daně potřebovali pomoct, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme nebo vše zařídíme.