Od 1.1.2022 nabývá účinnosti novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Tato novela s sebou přináší i změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, do něhož byla přidána nová sleva na dani z titulu zastavené exekuce.

Dle novely exekučního zákona jsou exekutoři povinni, aby do 3 měsíců od nabytí účinnosti této novely (tj. do konce března 2022) vyzvali věřitele, aby složili zálohu na náklady exekuce u těchto pohledávek:

  • vymáhaných v exekučních řízeních alespoň po dobu 3 let před 1.1.2022;
  • nepřevyšujících částku 1.500 Kč bez příslušenství;
  • u kterých nebylo v posledních 3 letech nic vymoženo.

Pokud věřitel požadovanou zálohu nezaplatí, exekutor příslušnou exekuci zastaví. Věřiteli pak za zastavenou exekuci náleží náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. Pokud byla před zastavením exekuce část pohledávky vymožena, náhrada snižuje o výši uhrazené částky. O přiznání této náhrady rozhodne exekutor v usnesení o zastavení exekuce.

Uvedená náhrada bude poskytnuta formou slevy na dani z příjmů, tzn. že nepůjde o náhradu dluhu, kterou by věřitel dostal zaplacenou, ale bude si jí moci pouze odečíst od daně z příjmu.

Výše slevy u jedné zastavené exekuce může být maximálně 450 Kč (tj. 30% z částky 1.500,- Kč). Slevu je možné uplatnit ve zdaňovacím období, kdy je exekutorem přiznána. Pokud by věřitel neměl za příslušný rok daňovou povinnost, sleva propadá.

Na slevu na dani mají nárok fyzické i právnické osoby, přičemž fyzické osoby ji mohou uplatnit buď v daňovém přiznání nebo v rámci ročního zúčtování provedeného zaměstnavatelem, pokud zaměstnanci nevznikne povinnost daňové přiznání podávat.

Protože novela exekučního zákona je účinná od 1.1.2022, je možné očekávat, že první výzvy věřitelům začnou exekutoři doručovat počátkem tohoto roku.

Od roku 2023 by měly být obdobně zastavovány i neúspěšné exekuce s původním dluhem nad 1.500 Kč.