Dne 20. 11. 2020 Senát projednal novelu zákona zavádějící paušální daň od 1. ledna 2021. Senát plně podpořil úpravu paušální daně v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou a zavedení paušální daně od roku 2021 je již téměř jisté.

K přihlášení do paušálního režimu bude sloužit formulář Ministerstva financí, tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu, který v současnosti ministerstvo připravuje. Toto oznámení je OSVČ povinná podat nejpozději 10. 1. 2021. Pokud se bude jednat o OSVČ, která zvažuje využití paušální daně a bude s podnikáním začínat, oznámení o vstupu do paušálního režimu musí podat nejpozději v den zahájení činnosti.

Paušální daň OSVČ výrazně ulehčí administrativu a může přinést i poměrně značnou úsporu na celkových odvodech. OSVČ platící paušální daň nebudou podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob ani přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a pro příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Pravidelnou platbou paušální daně budou veškeré daňové povinnosti splněny.

Co je dobré před vstupem do paušálního režimu vědět:

 • Do paušálního režimu mohou od 1. 1. 2021 vstoupit ti podnikatelé, jejichž úhrnná výše příjmů z podnikání nepřevýší za rok 2020 částku 1.000.000 Kč.
 • Podnikatel není plátcem DPH.
 • Podnikatel není k 1. 1. 2021 zároveň zaměstnán, pokud se nejedná o zaměstnání, ze kterého jsou příjmy zdaňované srážkovou daní (typicky dohoda o provedení práce do 10.000 Kč nebo dohoda o pracovní činnosti do 2.999 Kč a od 1. 1. 2021 do 3.499 Kč v případech, kdy poplatník nepodepsal tzv. Prohlášení poplatníka).
 • V roce 2021, kdy chce OSVČ využívat paušální daň, již nesmí mít nadále jiné příjmy než následující:
  • příjmy z podnikání do 1.000.000 Kč,
  • příjmy zdaněné srážkovou daní,
  • příjmy osvobozené od daně nebo příjmy, které nejsou předmětem daně,
  • příjmy z kapitálového majetku, nájmu nebo ostatní příjmy nepřesahující v úhrnu 15.000 Kč ročně. OSVČ tedy již nesmí mít příjmy ze zaměstnání (s výjimkou příjmů, kde se aplikuje srážková daň).
 • Paušální daň se platí měsíčně do 20. dne každého měsíce.
 • V roce 2021 bude činit měsíční platba paušální daně 5.469 Kč.

Je potřeba si pohlídat i přechod mezi rokem 2020, kdy poplatník nebyl v režimu paušální daně, na rok 2021, pokud chce poplatník pod paušální daň spadat. Do ročního daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 bude totiž potřeba zahrnout i veškeré příjmy, které poplatník již vyfakturoval v roce 2020, ale ještě mu nebyly uhrazené. K nim si pak OSVČ uplatní standardně výdajový paušál, případně si odečte neuhrazené závazky, které by se staly výdajem až při jejich úhradě v roce 2021. Jde o běžnou úpravu základu daně, kterou dobře znají ti, kdo již realizovali v minulosti přechod mezi výdaji uplatňovanými paušálem na výdaje uplatňované v prokázané výši nebo opačně.

Jak jsme již zmínili, nevýhodou vstupu do režimu paušální daně je ztráta možnosti uplatnění daňových slev a úlev či daňových bonusů. Tedy třeba slevu na poplatníka, na manžela či manželku, na děti, či slevu na invaliditu. Stejně tak si nebudete moci odečíst úroky z hypoték a příspěvky na penzijní a životní pojištění, případně uplatnit další úlevy. To je hlavní důvod, proč se přechod na paušální daň nemusí vyplatit všem.

K výpočtu daňové výhody či nevýhody paušální daně v porovnání se standardním zdaněním a placením odvodů připravilo Ministerstvo financí kalkulačku. Kalkulačka však počítá s minimální výší odvodů na zdravotní a sociální pojištění platných v roce 2020, i když se jedná paušální daň stanovenou pro rok 2021. Pokud OSVČ platí povinné minimální zálohy na sociální i zdravotní pojištění, výhoda paušální daně je o 1.020 Kč vyšší.