V praxi se často setkáváme s tím, že společnosti opomíjejí povinnost ukládat účetní závěrky do Sbírky listin i přesto, že za porušení této povinnosti hrozí vysoké sankce a pokuty, které mohou nově vyústit i do zrušení společnosti.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin ukládají dva zákony, a to Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů a Zákon o účetnictví. Účetní závěrku musí zveřejnovat všechny právnické osoby, které se zapisují do veřejného (obchodního) rejstříku a mají povinnost vyhotovovat účetní závěrku.

Auditované účetní jednotky

Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají povinnost zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu do 30 dnů po jejím ověření auditorem a schválení příslušným orgánem (do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek), nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky, a to bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.

Tyto účetní jednotky jsou povinny zveřejnit i zprávu auditora a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny.

Účetní jednotky bez povinnosti auditu

Účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají povinnost zveřejnit účetní závěrku nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky.

Co by se mělo zveřejňovat?

Kromě účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy (pokud je vyžadována zákonem o účetnictví) by měly účetní jednotky ukládat do Sbírky listin i návrh na rozdělení zisku nebo vypořádaní ztráty (pokud není součástí účetní závěrky). Tato povinnost se dovozuje ze zákona o veřejných rejstřících.

Účetní závěrka může být uložena i jako součást výroční zprávy. Mikro a malé účetní jednotky bez povinnosti auditu nemusí zveřejnovat výkaz zisku a ztráty, tj. mohou zveřejnit pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce.

Dále si dovolujeme upozornit na málo známou povinnost týkající se akciových společností, které nezpracovávají výroční zprávu (tj. akciových společností bez povinnosti auditu), a to povinnost zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku. Tuto zprávu je také potřeba uložit do Sbírky listin.

Jakým způsobem zveřejnit

Účetní závěrka se zveřejňuje uložením do Sbírky listin veřejného (obchodního) rejstříku. Listiny se příslušnému rejstříkovému soudu zasílají v elektronické podobě ve formátu PDF.

Nejjednodušším a v praxi i nejvyužívanějším způsobem doručení účetní závěrky na rejstříkový soud je podání prostřednictvím datové schránky příslušné společnosti.

Dalšími způsoby, jak lze doručit účetní závěrku rejstříkovému soudu, je podání přes online portál justice.cz, emailem na podatelnu příslušného rejstříkového soudu nebo přes webovou aplikaci ePodatelna. V těchto případech je ale nutné mít kvalifikovaný elektronický podpis.

Novinka – jak zveřejňovat účetní závěrku od příštího roku

Novinkou roku 2021 je možnost předání účetní závěrky prostřednictvím správce daně v rámci podání daňového přiznání (týká se jen obchodních korporací, které nejsou povinné předkládat výroční zprávu České národní bance). Dle přechodných ustanovení lze tuto možnost poprvé využít pro předání účetní závěrky, která je sestavena za účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2021 a končící nejdříve 31. prosince 2021. Podrobnosti tohoto postupu finanční správa dosud nezveřejnila.

Vzhledem k tomu, že rozsah zveřejňované účetní závěrky se často liší od rozsahu, který jsou společnosti povinny podávat na finanční úřad společně s přiznáním, bude tak jako tak příslušná účetní jednotka spolu s podáním daňového přiznání povinna navíc vyznačit, kterou část účetní závěrky si přeje zveřejnit. Je tedy otázkou, zda tato možnost přinese v praxi nějaké zjednodušení. Podrobnosti ohledně praktického postupu budeme každopádně monitorovat a včas Vás o nich informovat.

Pokud byste v mezičase měli jakékoli otázky ke způsobu nebo rozsahu zveřejňování účetní závěreky nebo byste potřebovali praktickou radu jak na to, neváhejte se na nás obrátit.