Finanční podpora pro fyzické osoby vyplácená z veřejných prostředků a poskytovaná v rámci nouzového stavu při pandemii nabývala různých podob a byla poskytována na základě různých titulů. O to složitější je správné posouzení takové podpory z hlediska daňových dopadů.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Kompenzační bonus pro podnikatele je chápán jako daňový bonus na kompenzaci hospodářských následků v souvislosti s uzavřením provozů a zákazem vybraných činností. Z daňového hlediska se jedná o příjem osvobozený od daně podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. zj) zákona o daních z příjmů a neuvádí se v daňovém přiznání. To platí jako pro tzv. „jarní“ tak pro „podzimní“ kompenzační bonus.

Ošetřovné pro OSVČ

Obdobně jako ve výše uvedeném případě představuje i tzv. ošetřovné pro OSVČ  příjem od daně osvobozený a do daňového přiznání se neuvádí, a to na základě zákona o kompenzačním bonusu, podle kterého je takový příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu od daně z příjmů osvobozen.

Příspěvek pro důchodce

Jednorázový příspěvek poskytnutý důchodcům v roce 2020 ve výši 5.000 Kč je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů a neuvádí se v daňovém přiznání.

Dotace v souvislosti s COVID – 19

Dotace typu COVID – BUS, COVID – NÁJEMNÉ, COVID – GASTRO, COVID – UBYTOVÁNÍ, COVID – SPORT, COVID – KULTURA, apod. mají charakter provozní dotace. Jako takové nejsou osvobozené od daní z příjmů, tj. zahrnují se do základu daně a podléhají zdanění. Na druhou stranu lze ale oproti nim postavit náklady, k jejichž kompenzaci tyto dotace slouží. Výsledkem je tedy nulový základ daně, případně daňová ztráta. Pokud ovšem poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmů, musí přijatou provozní dotaci zahrnout do zdanitelných příjmů a po odečtu paušálních výdajů zbytek zdanit.

Program Antivirus

Příspěvek z programu Antivirus je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů a do daňového přiznání se neuvádí. Rovněž i výdaje související s tímto osvobozeným příjmem nejsou daňově účinným výdajem podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.

Započítání podpory do vlastních příjmů manželky/manžela

Otázky mohou vyvstávat i v oblasti stanovení výše slevy na manželku/manžela bez vlastního příjmu. Tu je možné uplatnit pouze za podmínky, že příjmy druhého z manželů za celý kalendářní rok nepřekročily 68.000 Kč.

Do limitu se počítají všechny příjmy mimo příjmů taxativně vyjmenovaných.  S výjimkou jednorázového příspěvku důchodcům žádná z finančních podpor poskytovaných při pandemii v zákoně o daních z příjmů uvedena není, a proto se do vlastního příjmu manžela/manželky započítávají.

Pouze jednorázový příspěvek důchodcům se pro daný limit do výpočtu nezahrnuje.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/inf-zdan-nekterych-financnich-podpor-nouzovy-stav-11324