V našich únorových Tax news jsme Vás informovali o návrhu nového zákona o účetnictví, jehož účinnost je plánovaná od ledna 2014. Návrh je dostupný v elektronické knihovně připravované legislativy (tzv. eKlep pro veřejnost) ZDE. I tentokrát jsme si pro Vás připravili výběr několika novinek, kterými nový zákon rozhodně nešetří.

Nový zákon o účetnictví poměrně zásadně mění směr a klade důraz především na účetní vykazování. Na rozdíl od stávajícího zákona, který se zaměřoval spíše na samotné zaúčtování jednotlivých transakcí, tj. na vedení účetnictví. Účetnictví má být nově chápáno hlavně jako služba vnějším uživatelům, tak aby byli schopní si udělat kvalifikovaný názor na danou účetní jednotku.

Hlavními cíli účetního vykazování by mělo být poskytnutí informací o finanční situaci a výkonnosti účetní jednotky nezbytných pro:

 • ekonomická rozhodování uživatele informací
 • spolehlivé předvídání budoucích peněžních toků, finanční situace a výkonnosti účetní jednotky
 • posouzení důsledků jednání odpovědných osob
 • posouzení řádného hospodaření s veřejnými prostředky

Změní se i pohled na účetní závěrku. Podle platného zákona o účetnictví má být účetní závěrka sestavena srozumitelně a má podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví finanční situace. Nový zákon se více zaměřuje na kvalitu účetních informací, které by měly být relevantní a hodnověrné, dále včasné, srozumitelné, spolehlivé a srovnatelné.

Účetní závěrka kromě dosud povinných údajů bude obsahovat i nové povinné údaje:

 • období za které se účetní závěrka sestavuje (teď se uvádí jen rozvahový den nebo jiný okamžik, k jakému se účetní závěrka sestavuje a není možné na první pohled rozeznat přesnou délku účetního období).
 • druh účetní závěrky (individuální/ konsolidovaná a řádná /mezitímní)
 • rámec účetního výkaznictví, na jehož základě je sestavena (ČÚS, IFRS, tzv. hotovostní účetnictví).

Nový zákon v souvislosti s vykazováním přichází s novým pojmem statutární výroční zpráva. Jedná se o soubor dokumentů, které obsahují účetní a další finanční i nefinanční informace. Zahrnuje:

 • účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha; u středních a velkých účetních jednotek také výkaz peněžních toků, výkaz změn vlastního kapitálu),
 • účetní zprávy
  • zprávy o vedení (povinné pro střední a velké účetní jednotky)
  • zpráva o platbách správním entitám (povinná pro velké účetní jednotky se specifickým předmětem činnosti)
  • zpráva o daních z příjmů (povinná pro velkou účetní jednotka mimo banku a spořitelní a úvěrové družstvo, která má zahraniční pobočku nebo stálou provozovnu, není ovládající ani ovládanou osobou a obrat přesahuje 19 mld. Kč),
 • zpráva auditora (pokud má účetní jednotka povinnost zajistit povinný audit)

A jak už bylo zmíněno v našem předchozím příspěvku, tak nový zákon přinese i nové pojmy účetního vykazování oproti současnému zákonu o účetnictví. Nový zákon definuje následující prvky rozvahy, které v zákoně doposud definovány nebyly:

AKTIVUM – je zdrojem ekonomických užitků, pokud účetní jednotku opravňuje nebo jí umožňuje například:

 • obdržet smluvní peněžní toky nebo jiné aktivum,
 • směnit aktiva s jinou stranou za výhodných podmínek,
 • získat peněžní prostředky, nebo se vyhnout peněžním výdajům,
 • získat peněžní prostředky nebo jiná aktiva prodejem aktiva nebo
 • splatit dluh převodem aktiva.

DLUH – je spolehlivě ocenitelnou stávající povinností účetní jednotky, která vznikla jako důsledek událostí v minulosti a které se účetní jednotka nemůže jednostranně zprostit, aniž by to pro ni mělo přinejmenším stejné důsledky jako splnění dané povinnosti, přičemž je přinejmenším pravděpodobné, že vypořádání této povinnosti bude v budoucnosti znamenat odtok aktiv účetní jednotky.

REZERVA – je podmnožinou účetního dluhu. Jedním z definičních znaků dluhu je, že je přinejmenším pravděpodobné, že vypořádání příslušné povinnost povede k budoucímu úbytku aktiv účetní jednotky. Úbytek aktiv tedy může být buď jistý, nebo pravděpodobný, a právě pokud je pouze pravděpodobný, ale nikoli jistý, jedná se o rezervu.

VLASTNÍ KAPITÁL – představuje soubor vlastních zdrojů financování účetní jednotky. Definice vlastního kapitálu je formulována jako výše aktiv po odečtení dluhů účetní jednotky.

I nadále budeme pečlivě sledovat legislativní proces, kterým nový zákon o účetnictví prochází. O případných změnách, ale i o dalších novinkách, které nový zákon přinese, Vás budeme průběžně informovat.

V případě, že Vás cokoli z uvedeného zaujme a rádi byste se dověděli více, kdykoli nás, prosím, kontaktujte.