Novela zákona o DPH priniesla od 1. januára 2023 niekoľko dôležitých zmien. Informujeme vás o povinnosti platiť DPH pri nezaplatení odplaty za dodanie tovaru alebo služby, o možnosti vrátenia DPH z nevymožiteľných pohľadávok a o zmenách v povinnosti platiť DPH pri krádeži tovaru.

A. Povinnosť opravy odpočítanej DPH pri záväzkoch 100 dní po splatnosti

V zmysle § 53b zákona o DPH, vzniká odberateľovi povinnosť opraviť odpočítanú DPH v prípade, ak za dodanie tovaru alebo služby, v cene ktorých bola uplatnená DPH, úplne alebo čiastočne nezaplatil do 100 dní odo dňa splatnosti tohto záväzku.

Táto povinnosť dlžníka opraviť odpočítanú DPH pri nezaplatení protihodnoty sa zavádza bez ohľadu na opravu základu dane na strane dodávateľa tovaru alebo služby. Povinnosť opraviť DPH vzniká v zdaňovacom období, v ktorom uplynie 100 dní od splatnosti záväzku a v rozsahu, v akom za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil.

Z uvedeného vyplýva, že ak uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku po 31.12.2022, odberateľ má povinnosť odviesť (zaplatiť) DPH, ktorú si odpočítal pri nákupe tovarov alebo služieb, pričom ak si DPH odpočítal len v pomernej časti, zohľadňuje pri oprave odpočítanej DPH aj túto skutočnosť.

Uvedené pravidlá sa nevzťahujú na tie záväzky, pri ktorých uplynula lehota 100 dní odo dňa ich splatnosti do 31.12.2022.

V prípade, ak odberateľ po opravení („vrátení“) odpočítanej DPH následne úplne alebo čiastočne zaplatí daný záväzok po splatnosti, vzniká mu právo opätovne požiadať o vrátenie už zaplatenej a predtým odpočítanej DPH.

Odberateľ (dlžník) je povinný opraviť odpočítanú DPH po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil odpočítanie dane, ak sa dostane do konkurzu, oddlženia alebo bolo zverejnené uznesenie o skončení reštrukturalizácie a pohľadávka v tomto konaní nebola prihlásená, ak dostal od dodávateľa opravný doklad (aj pred uplynutím 100 dňovej lehoty), a to v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal tento doklad, a to v rozsahu, v akom za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil.

Príklad č. 1
Dátum dodania = 1.1.2023
Dátum splatnosti = 31.1.2023

Povinnosť opravy pripadá na deň 12. 5.2023, nakoľko 100. deň od splatnosti je 11.5.2023. Tento výpočet dní sa uplatní aj v prípade, ak to pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok.

Príklad č. 2
Opakované dodanie tovaru (napr. elektriny) s mesačnou periodicitou splatnosti (vznik daňovej povinnosti v posledný deň kalendárneho mesiaca). Zákazník, platiteľ DPH nezaplatil mesačné zálohové predpisy splatné 15.2.2023, 15.3.2023, 15. 4.2023…

100-dňová doba od splatnosti sa počíta od splatnosti každého zálohového predpisu, keďže posledný deň každého kalendárneho mesiaca, na ktorý sa platba vzťahuje, sa považuje za dodanie tovaru.

B. Zmena definície nevymožiteľnej pohľadávky

Aj v nadväznosti na zmenu § 53b zákona o DPH došlo k novelizácií § 25a zákona o DPH. V zmysle tohto ustanovenia, môže dodávateľ žiadať o vrátenie odvedenej DPH z pohľadávok, ktoré sa stali nevymožiteľnými. Od 1.1.2023 došlo k zmene definície nevymožiteľnej pohľadávky, čo vedie k zjednodušeniu procesu vrátenia odvedenej DPH pri pohľadávkach, ktoré odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil.

Pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou, ak uplynulo 150 dní odo dňa jej splatnosti. V prípade ak je výška tejto pohľadávky do 1 000 EUR vrátane DPH, môže si dodávateľ požiadať o vrátenie odvedenej DPH z pohľadávky, ak preukáže vykonanie úkonu, ktorým smeroval k získaniu úhrady. Za takýto úkon sa môže považovať napríklad zaslaná upomienka. Ak je výška pohľadávky vrátane DPH vyššia ako 1 000 EUR, môže dodávateľ požiadať o vrátenie odvedenej DPH ak sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde (okrem rozhodcovského súdu) alebo v exekučnom konaní.

C. Určenie výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži tovaru

Pri určovaní výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži tovaru s hodnotou nižšou ako 1 700 EUR a s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok sa zavádza fikcia, a teda na tento majetok sa bude pozerať ako na odpisovaný majetok s dobou odpisovania 4 roky. Z uvedeného vyplýva, že platiteľ DPH nebude musieť pri krádeži dvojročného tovaru (majetku) odviesť celú výšku odpočítanej DPH. Taktiež z toho vyplýva, že ak takýto tovar bude platiteľ DPH vlastniť viac ako 4 roky, nebude mať povinnosť opraviť odpočítanú DPH z dôvodu krádeže tohto tovaru.

Ak vás zaujímajú ďalšie podrobnosti, objednajte si u nás konzultáciu a my s vami všetko radi preberieme.