Výhodou paušální daně je skutečnost, že podnikatel nemusí podávat daňové přiznání. Netýká se to ovšem automaticky všech osob v paušálním režimu. OSVČ, která vstoupila do režimu paušální daně před rokem 2023 a nastala u ní některá z následujících skutečností, má povinnost podat daňové přiznání za rok 2022.

Jiný příjem je vyšší než 15.000 Kč

Pokud OSVČ plynul v rámci zdaňovacího období 2022 jiný příjem než pouze ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 15 tisíc korun, má povinnost podat daňové přiznání. Dobrá zpráva je, že pro rok 2023 se tato hranice posunuje na 50 tisíc korun.

Mezi tyto jiné příjmy patří příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy (dle § 8 až § 10 zákona o daních z příjmů).

Podnikatel v průběhu roku například realizoval příjem z pronájmu movitých či nemovitých věcí v hodnotě vyšší než 15 tisíc korun. Došlo u něj k prodeji majetku, ze kterého mu plynul příjem nad 15 tisíc korun a zároveň se nejednalo o osvobozený příjem. Obdržel bezúplatný příjem (dar) převyšující 15 tisíc korun a tento příjem není zároveň také osvobozen.

Příjem ze zaměstnaní

Dále musí OSVČ podat daňové přiznání také v případě, kdy bude mít příjmy ze zaměstnání, které nejsou zdaněné srážkovou daní.

To nastáva například tehdy, když:

  • podnikatel vykonával práci na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou převyšující 3 a půl tisíce korun za měsíc;
  • podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou nad 10 tisíc korun za měsíc nebo
  • podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou do 10 tisíc korun za měsíc a zároveň podepsal prohlášení poplatníka u tohoto zaměstnavatele.

Samotná skutečnost, že měl poplatník v rozhodném zdaňovacím období zmíněné příjmy a vznikla mu tak povinnost podat přiznání, ale není důvodem pro ukončení paušálního režimu v následujícím roce.

Naopak v případě, že u podnikatele dojde v průběhu roku k následujícím skutečnostem, tak mu vzniká nejenom povinnost podat daňové přiznání, ale zároveň podnikatel již není v režimu paušální daně pro následující zdaňovací období. Tuto skutečnost musí oznámit správci daně do 15 dnů od jejího vzniku.

Důvody pro ukončení paušálního režimu

Jedná se o příjmy z podnikání nad 1 milion korun za rok 2022. Pokud podnikatel překročil za rok 2022 limit příjmů 1 milion korun, měl povinnost oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu. K ukončení jeho paušálního režimu došlo k 31.12.2022 a podnikatel musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2022 a přehledy o příjmech na zdravotní a sociální pojištění. Pokud byl příjem podnikatele za rok 2022 zároveň nižší než 2 miliony korun a podnikatel chtěl být účasten v paušálním režimu také v roce 2023, musel podat do 10.1.2023 nové oznámení o vstupu do paušálního režimu pro zdaňovací období roku 2023. Pokud tak neučinil, pro rok 2023 se na něj paušální režim neaplikuje.

Další případy, kdy dochází k ukončení paušálního režimu, jsou následující:

  • podnikatel se stal dobrovolným nebo povinným plátcem DPH;
  • podnikatel se stal společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti;
  • podnikatel přestal být daňovým rezidentem České republiky;
  • podnikatel se stal účastníkem důchodového pojištění v jiném státě než je Česká republika;
  • podnikatel není povinen platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, a nebo
  • vůči podnikateli bylo zahájeno insolvenční řízení.

Daňové přiznání

Jestliže má OSVČ v paušálním režimu povinnost podat přiznání, vyplní v něm veškeré své zdanitelné příjmy včetně příjmů ze samostatné činnosti. Vyčíslí svou daň tak, jako by v paušálním režimu nebyla. Na stanovenou daň se započtou již zaplacené paušální zálohy na daň z příjmů a případné další sražené zálohy.

Obdobně se bude postupovat i v případě vzniklé povinnosti podat pojistné přehledy na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Pokud se v povinnostech souvisejících s paušální daní ztrácíte, neváhete nás kontaktovat a podíváme se na to společně.