Nařízením vlády č. 290/2022 Sb. došlo k vyhlášení výše všeobecného vyměřovacího základu ve výši 38.294 Kč a výše přepočítacího koeficientu 1,0530. Od součinu těchto veličin se odvozuje průměrná mzda pro rok 2023, která bude činit 40.324 Kč.

Z tohoto čísla vychází výpočet nových minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2023.

Minimální pojistné na sociální pojištění OSVČ

Hlavní činnost

Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy tj. 40.324 x 0,25 = 10.081 Kč

Minimální výše měsíční zálohy na sociální (důchodové) pojištění OSVČ bude činit 2.944 Kč.

Vedlejší činnost

Měsíční vyměřovací základ osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, činí nejméně 10 % průměrné mzdy tj. 40.324 x 0,10 = 4.033 Kč

Minimální výše měsíční zálohy na sociální (důchodové) pojištění OSVČ u vedlejší činnosti bude činit 1.178 Kč.

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce, resp. měsíci:

  • vykonávala zaměstnání,
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II – IV (středně těžká až úplná závislost), pokud jde o osobu blízkou nebo osobu žijící s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti,
  • byla nezaopatřeným dítětem, resp. studentem.

Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2023: 2,4 × 40.324 Kč = 96.778 Kč

Tato částka určuje, zda OSVČ, pro kterou je podnikání vedlejší samostatnou výdělečnou činností, vznikne povinnost hradit pojistné na důchodové pojištění. Pokud je rozdíl příjmů a výdajů u OSVČ s vedlejší činností za rok 2023 pod touto částkou, nevzniká takové osobě účast na důchodovém pojištění a tedy ani povinnost hradit zálohy.

Od kdy platit novou zálohu na sociální pojištění?

První nové zvýšené zálohy se platí až od měsíce následujícího po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022.

Příklad: OSVČ s hlavní činností má malý základ daně z podnikání a vychází jí minimální zálohy v roce 2022 i v roce 2023. OSVČ si nechá zpracovat daňové přiznání daňovým poradcem, termínem pro podání přiznání je 1. července 2023. OSVČ podá přehled o příjmech a výdajích v termínu do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání a tedy 1. srpna 2023. Platit zálohy na sociální pojištění bude následovně:

  • celý rok 2022 a dále leden až červenec 2023 platí zálohy ve výši 2.841 Kč,
  • srpen až prosinec 2023 bude platit zálohy 2.944 Kč.

Minimální pojistné na zdravotní pojištění OSVČ

Minimálním vyměřovacím základem pro účely zdravotního pojištění OSVČ se rozumí 12násobek 50 % průměrné mzdy.

Měsíční minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění 2023:

50 % z 40.324 Kč = 20.162 Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění OSVČ bude činit 2.722 Kč,

Od kdy platit novou zálohu na zdravotní pojištění?

První zálohu za leden 2023 bude nutné uhradit nejpozději do 8. 2. 2023 (zálohy na zdravotní jsou splatné vždy od 1. dne daného měsíce do 8. dne následujícího kalendářního měsíce). Narozdíl od záloh na sociální pojištění musí OSVČ hradící minimální zálohy na zdravotní pojištění navýšit již tuto lednovou platbu.

Tabulka minimálních záloh v roce 2023

Pokud vás téma zaujalo a rádi byste si zrekapitulovali vaše povinnosti v oblasti plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění, ozvěte se nám. Rádi s vámi projednáme vše potřebné.