Tzv. Daňový balíček 2023 (zákon č. 366/2022 Sb.) byl s účinností od 1. 1. 2023 vyhlášen dne 2. 12. 2022 ve Sbírce zákonů. Obsahuje i retroaktivní změny pro období roku 2022. Jedna z těchto změn se týká i mimořádných odpisů.

Mimořádné odpisy

Mimořádné odpisy byly zavedeny v minulých letech, aby pomohly podnikatelům během koronavirové epidemie. Vzhledem k současné situaci zejména v souvislosti s energetickou krizí schválila Poslanecká sněmovna prodloužení aplikace mimořádných odpisů, a to na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022 a 2023. Stejně jako v minulosti může mimořádně odpisy uplatnit u majetku pouze jeho první vlastník.

Výhodou mimořádných odpisů je výrazné snížení celkové doby odpisování. Mimořádné odpisy se vypočítají tak, že majetek zařazený v první odpisové skupině se odepíše rovnoměrně do 100 % vstupní ceny během 12 měsíců a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině se odepíše v prvních 12 měsících do výše 60 % vstupní ceny a v následujících 12 měsících do výše zbývajících 40 % vstupní ceny.

Na rozdíl od rovnoměrných či zrychlených odpisů se mimořádné odpisy stanoví s přesností na měsíce, nelze je přerušit a odpisy musí být zahájeny v měsíci následujícím po dni, kdy byly splněny podmínky pro zařazení do užívání. Čím blíže konci zdaňovacího období bude majetek pořízený, tím menší část mimořádných odpisů bude možné uplatnit v daňovém přiznání.

Pro srovnání: běžné daňové odpisy se u majetku zařazeného do 1. odpisové skupiny uplat%nují 3 roky a u majetku zařazeného do 2. odpisové skupiny je standardní doba odpisu 5 let.

U běžných daňových odpisů technické zhodnocení majetku zvyšuje cenu pro odpisování tak, že se toto zhodnocení stane součástí hodnoty majetku na odpisové kartě. U mimořádných odpisů je situace jiná. Technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cenu majetku, ale zařadí se do odpisové skupiny odpovídající danému majetku a odpisuje se jako samostatný hmotný majetek podle standardních pravidel.

Příklad – srovnání odpisů:

Majetek pořízený v srpnu 2022, s pořizovací cenou 500 tis. Kč.

Pokud Vás téma daňových odpisů zaujalo a rádi byste se ujistili v názoru na tuto problematiku, objednejte se k nám na konzultaci. Rádi s Vámi vše prodiskutujeme.